Till innehåll på sidan

Verksamheter med egen brunn

Får din verksamhet eller förening dricksvatten från egen brunn? Dricksvatten som kommer från ett vattenverk som är en del av offentlig eller kommersiell verksamhet räknas som privat vattenverk. Det kan i princip räcka med en brunn och en pump.

Vilka regler gäller för privata vattenverk?

Privata vattenverk regleras av Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (LIVSFS 2022:12). De bygger i sin tur på EG:s dricksvattendirektiv. Det är den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet – verksamhetsutövaren – som ansvarar för att det uppfyller kraven i föreskrifterna. Det inkluderar egenkontrollprogram (med faroanalys och undersökningsprogram) samt driftsansvarig. Du kan läsa mer om föreskrifterna på livsmedelsverkets hemsida.

Det är miljöverksamheten som har tillsyn över att reglerna följs för vattenverk, dricksvatten och livsmedelsföretag. Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för vissa större livsmedelsföretag.

Du behöver anmäla en registrering för:

 • Dricksvatten som kommer från alla vattenverk som hör till en offentlig eller kommersiell verksamhet. Ett exempel på en kommersiell verksamhet är en restaurang eller café som använder sitt egna dricksvatten i matlagning och beredning av livsmedel.
 • Vattenförening som tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten/dygn, försörjer fler än 50 personer.

För de anläggningar som måste registreras gäller Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2022:12. Det innebär bland annat att om problem med vattenkvaliteten uppkommer måste du snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och miljöverksamheten. Du som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet måste också omedelbart starta en utredning av orsaken till problemet.

Du behöver inte registrera:

 • Små anläggningar som förbrukar mindre än 10 m3 dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer.
 • Vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll.
 • Anläggning som förser uthyrt fritidsboende för högst åtta gäster med dricksvatten.
 • Anläggning som förser uthyrt permanentboende i en- eller tvåfamiljshus med dricksvatten.
 • Anläggning som tillhandahåller dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart erbjuds medlemmarna.

Den som har eget vatten av en sådan liten omfattning att ingen registrering behövs är helt och hållet själv ansvarig för vattnet. Vi bedriver inte tillsyn på dessa anläggningar. Det finns dock en hel del att tänka på, och mer information hittar du i länkarna till Livsmedelsverket och Svenskt vatten.

Föreskrifterna

Hela föreskriften finns på livsmedelsverkets hemsida se länkar nedan. Där hittar du också en utförlig vägledning till föreskrifterna.

Några av de viktigaste punkterna i föreskrifterna:

 • Med vattenverk menas en anläggning för uppfordring eller beredning av vatten som ska användas till dricksvatten. Det kan alltså i princip räcka med en brunn och en pump.
 • Föreskrifterna gäller dricksvatten som kommer från alla vattenverk som är en del av en offentlig eller kommersiell verksamhet.
 • För övriga vattenverk gäller föreskrifterna INTE om vattenverket producerar mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer.
 • Reglerna gäller också alla livsmedelsproducerande företag som använder dricksvatten.
 • För varje vattenverk ska det finnas en beskrivning och en driftsinstruktion. Det ska också finnas en person som är tillgänglig som driftsansvarig.
 • Program för egenkontroll ska upprättas av den som producerar dricksvatten eller för livsmedelsproducerande företag som har eget vatten. I egenkontrollprogrammet ska ingå fastställd faroanalys och undersökningsprogram, rutiner för provtagning, underhåll, utbildning, informationsutbyte, dokumentation med mera.
 • Med faroanalys menas att verksamhetsutövare som producerar dricksvatten ska identifiera och bedöma de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå.
 • Ett undersökningsprogram är ett skriftligt förslag till program för regelbundna undersökningar (provtagningsanalyser) i enlighet med de parametrar och undersökningsfrekvenser som anges i LIVSFS 2022:12. Krav på provtagning och analyser finns i olika omfattning.
 • Under­sökningarna (provtagningarna) ska fördelas på ett sådant sätt att de är representativa för vattnets kvalitet under året. Prov som tagits enligt undersökningsprogrammet ska analyseras på ett laboratorium som har ackreditering för dessa analysmetoder.
 • Faroanalysen och undersökningsprogrammet ska fastställas av kontrollmyndigheten. Beslutet ska gälla högst sex år.
 • Den som producerar dricksvatten ska hålla analysresultaten tillgängliga för konsumenterna.

Kontakta gärna oss

Om du har frågor om din brunn, kontakta gärna våra livsmedelshandläggare

Anna Hagberg, Livsmedelsinspektör

Katarina Proos Vedin, Livsmedelsinspektör

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp