Till innehåll på sidan

Del av Björnhovda 2:135 med flera (Åkervägen)

Planförslaget är ute på samråd under tiden 8 april till 6 maj 2024. Samrådsmöte äger rum på kvällen den 18 april klockan 18.00 i Björklokalen, Färjestadens skola (Björkvägen 8 i Färjestaden).

Intentionen är att planen ska möjliggöra för bostäder, förskola, centrumverksamheter och grönområden.

Planområdet

Planens syfte och läge

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Färjestaden, mellan Åkervägen och Möllstorpsgatan. Detaljplanen möjliggör för en tätortsutveckling av Färjestaden, med syfte att främja blandad bebyggelse i kombination med grönområden. Grönområdena ska vara multifunktionella med dagvattenhantering, gång- och cykelvägar. Planen ska beakta områdets karaktär samtidigt som en effektiv markanvändning eftersträvas.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innehåller nya bostäder och möjliggör för en variation av hustyper. Planbestämmelserna är utformade för att skapa en effektiv markanvändning, genom att begränsa andelen småhus samt storleken på fastigheterna. I det södra delområdet är intentionen att skapa mjuka övergångar mellan lägre och högre bebyggelse. Den högsta tillåtna nockhöjden är 14 m, vilket tillåts på en mindre del av området. I det norra delområdet är den högsta tillåtna nockhöjden 8 meter, med hänsyn till platsens karaktär.

Storgatan är ett av Färjestadens huvudstråk, med centrumverksamhet, flerfamiljshus och ett flertal villor. Intentionen är att förlänga den befintliga karaktär som Storgatan har i centrala Färjestaden. Utmed Storgatan möjliggör planförslaget för bostäder och centrumverksamhet. I det södra delområdet finns även förslag på en ny förskola.

Inom planområdet finns större sammanhängande park- och naturområden, som är multifunktionella med dagvattenhantering, rekreativa värden samt gång- och cykelvägar. Det finns gång- och cykelvägar som fyller olika funktioner, för att snabbt ta sig fram från punkt a till b samt vägar med fokus på rekreation.

Planen har utformats för att i stor utsträckning tillvarata stenmurar och trädridåer, som är viktiga för platsens karaktär och för den biologiska mångfalden. Träd som är särskilt värdefulla att bevara är planlagda med natur-/parkmark i förslaget.

3D bild med förslag på bebyggelse i området för detaljplanen vid Åkervägen
3D bild med förslag på bebyggelse i området för detaljplanen vid Åkervägen

Planprocessen

Förslaget är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Samrådets syfte är att förbättra kommunens kunskapsunderlag och ge fastighetsägare inom planområdet, grannar och myndigheter m.fl. möjlighet till insyn och påverkan. Det kommer att finnas ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter senare i processen, när förslaget har bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att lämna synpunkter kallas för granskning.

Processen för detaljplan i samrådsskede.
Eventuella synpunkter på förslaget ska vara inlämnade senast den 6 maj 2024 till Mörbylånga kommun, Planenheten 386 80 Mörbylånga eller till miljobygg@morbylanga.se

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 21 mars 2024 är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-04-08 Publicerad: 2023-05-16
Gå till topp