Till innehåll på sidan

Så här jobbar vi med krisberedskap och civilt försvar

En kris eller en extraordinär händelse innebär viktiga samhällsfunktioner kanske inte fungerar. Därför måste kommunen vara beredd att agera snabbt om det uppstår en kris.

Kommunens ansvar

Kommunen ska vid stora olyckor och samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap kunna arbeta på ett effektivt sätt för att de som befinner sig i kommunen ska uppleva största möjliga trygghet och säkerhet.

Kommunens primära ansvar är att fullfölja den ordinarie verksamheten så långt det är möjligt, utifrån förutsättningarna och det som inträffat. Målet med arbetet är att få så korta avbrott som möjligt i samhällsviktiga funktioner och att samtidigt skapa förutsättningar för människor och verksamheter i kommunen att hantera den uppkomna situationen.

Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt kring ansvars-, likhets- och närhetsprincipen. Det här innebär att:

  • den som har ansvar för en viss verksamhet under normala, fredstida förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under en kris eller katastrof
  • en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara den samma såväl under fredstida förhållande som under kris eller katastrof
  • en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Mörbylånga kommuns krisledningsorganisation

Mörbylånga kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller en extraordinär händelse. Eftersom en kris eller katastrof ställer andra och större krav på bland annat snabbhet, information, samordning och beslutsmässighet än vad den normala verksamheten gör, aktiveras vid dessa händelser en krisledningsorganisation.

Om en kris inträffar börjar Mörbylånga kommuns krisledning snabbt arbeta tillsammans med andra aktörer för att hantera händelsen så bra som möjligt och försöka minska konsekvenserna. Målet är att verksamhet som bedrivs när allt är som vanligt, också kan bedrivas vid svåra påfrestningar och stora olyckor samt vid höjd beredskap.

Räddningstjänst vid olyckor

Varje kommun ska ansvara för räddningstjänst (i de fall det inte är statlig räddningstjänst). Räddningstjänsten Sydost ansvarar för att hantera och leda räddningsinsatserna i Mörbylånga kommun vid en sådan situation. Beroende på vad som inträffat kan andra aktörer i samhället bistå räddningstjänsten med resurser.

Riskbedömning

Mörbylånga kommun förbereder sig för kriser bland annat genom att analysera vilka risker som är kända i kommunen. Riskerna sammanställs i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-06-07 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp