Till innehåll på sidan

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du under en kortare eller längre tid, tillfälligt eller regelbundet vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller deltar i lägervistelse. (LSS 9.6)

Två flickor som pusslar på golvet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder.

Insatserna ska anpassas till dina individuella behov

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till dina behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för er som omfattas av lagen. Målet ska vara att du får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär att du under en kortare eller längre tid, tillfälligt eller regelbundet vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller deltar i lägervistelse. Insatsen kan syfta till att du ska få miljöombyte och rekreation. Att dina anhöriga kan ges möjlighet till avlastning eller förberedelse för dig att flytta till eget boende och utvecklas personligen.

Vem kan få korttidsvistelse utanför det egna hemmet?

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Vad kostar insatsen?

Insatsen är kostnadsfri. Skäliga avgifter får tas ut för måltidskostnader, samt för kostnader i samband med aktiviteter som genomförs under korttidsvistelsen.

Kontaktfamilj /Stödfamilj

En kontaktfamilj tar de regelbundet emot dig i sitt hem. Hur ofta och hur länge du bor hos dem beror på dina behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge dig stöd utifrån dina behov. Till exempel ge dig ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos dig. I det kan ingå att du får stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att de lyssnar till dina synpunkter och önskemål. De behöver ha kontakt med socialtjänsten och ibland med dina föräldrar. Som kontaktfamilj har de tystnadsplikt.

Hur du ansöker

För dig som vill hjälpa andra

Vi söker dig som har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation. Det finns barn, familjer och vuxna i vår kommun som behöver stöd i vardagen av olika anledningar. Det kan handla om ett barn som behöver en kontaktfamilj/stödfamilj, en förälder som behöver avlösarservice eller person som behöver en ledsagare för att kunna komma ut och delta i fritidsaktiviteter.

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Alma Gran, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Enhetschefer verksamheten

Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Per Lindgren, Enhetschef OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-04 Publicerad: 2023-10-19 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp