Till innehåll på sidan

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

För dig, barn eller ungdom, som inte kan bo hos dina föräldrar trots olika stödåtgärder. (LSS 9.8)

Ung kille som sitter med telefon i soffan

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder.

Insatserna ska anpassas till dina individuella behov

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till dina behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för er som omfattas av lagen. Målet ska vara att du får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service

-för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

För dig, barn eller ungdom, som inte kan bo hos dina föräldrar trots olika stödåtgärder. Bostad i en annan familj eller bostad med särskild service för barn och ungdomar kan då vara ett alternativ. Boende för barn och ungdom enligt LSS ska vara frivilligt valt och i förhållande till ditt hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Rättigheten avser dig fram till det år du fyller 18 eller fram till dess att din skolgång upphör. Ett övervägande bör göras för dig som fyllt 18 år om det istället är lämpligt med bostad med särskild service för vuxna. Ingen nedre åldersgräns gäller för boende med särskild service.

Skola på annan ort

Om du beviljas en utom kommunal gymnasieskola kan du också ha rätt till bostad med särskild service för barn och ungdomar, 9 § p 8 LSS, trots ett mindre omfattande stöd-, omvårdnads- och servicebehov.

Omsorg och omvårdnad

Omsorg och omvårdnad ingår i insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar. I omsorgen ingår att stödja och hjälpa dig med dagliga personliga behov som du kan ha svårt att klara självständigt.

Kultur och fritid

I bostad med särskild service ingår även kultur- och fritidsverksamhet, vilket ska bidra till att bredda ditt sociala nätverk. Inom bostaden ska du ges stöd så att dina intressen och önskemål tas tillvara. Du ska få möjlighet att utveckla ett varierat socialt nätverk. Samt ta del av, eller själv utöva kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds både inom den kommunala organisationen och i samhället för övrigt.

Utföraren ska bistå dig med planering för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Det är verksamhetens ansvar att resurser fördelas på så sätt att den enskildes behov av kultur och fritid tillgodoses i enlighet med uppdraget.

Vem kan ansöka?

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Vad kostar insatsen?

Insatsen är kostnadsfri. Kommunen har rätt att ta ut en skälig kostnad för logi. Om du är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än ditt eget med stöd av denna lag. Är dina föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.

Hur du ansöker

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Alma Gran, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Enhetschef verksamheten

Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OFN.

Per Lindgren, Enhetschef OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-01-04 Publicerad: 2023-10-19 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp