Till innehåll på sidan

Revision och granskning

Kommunens revisorer granskar varje år all verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder, både hur pengarna används och hur verksamheterna sköts.

Revisorerna utses av fullmäktige och arbetar därigenom indirekt också för medborgarna. Revisorernas uppdrag är reglerat i kommunallagen och preciserat i ett reglemente som kommunfullmäktige har fastställt.

En fullständig beskrivning av revisorernas uppdrag finns i reglementet för revisorerna.

Kommunens revisorer 2023-2026

Ordförande

Revisorerna

Ingemo Eriksson (L),

1:e vice ordförande

Revisorerna

Sven Stensson (M),

2:e vice ordförande

Revisorerna

Henrik Alvarmo (C),

Ledamot

Revisorerna

Margita Asén (KD),

Ledamot

Revisorerna

Berit Petersson (S),

Genom revisorerna ska kommunmedlemmarna vara försäkrade om att kommunens verksamhet utvärderas på ett oberoende och självständigt sätt. Utvärderingen är till för att upptäcka problem och ge förslag till förbättringar i verksamheten.

Till sin hjälp anlitar kommunrevisionen ett sakkunnigt biträde, en auktoriserad yrkesrevisor, som  för närvarande är revisionsbyrån PWC. Det sakkunniga biträdet deltar i det löpande arbetet och genomför granskningsinsatser enligt den revisionsplan som revisorerna årligen upprättar.

Vad revisorerna gör

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsernas och nämndernas verksamhetsområden. Det sker enligt god revisionssed.

Revisorerna ska granska:

  • om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • om räkenskaperna är rättvisande.
  • om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningsarbetet ska genomföras på ett självständigt, objektivt och opartiskt sätt och utan partipolitiska förtecken.

Hur revisorerna arbetar

Revisorerna genomför årligen tre typer av granskningar: grundläggande granskning, fördjupade granskningar samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Den grundläggande granskningen görs av samtliga styrelser och nämnder. Det är en översiktlig granskning för att bedöma om styrelser och nämnder skapat tillräckliga förutsättningar för styrning, ledning och kontroll av sina verksamheter. Även måluppfyllelse ska bedömas.

Fördjupade granskningar görs i de delar där den grundläggande granskningen inte bedöms vara tillräcklig och där det bedöms finnas risker.

Granskningen av delårsrapport och årsredovisning görs för att bedöma om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Då stäms också av om av fullmäktiges uppställda mål för god ekonomisk hushållning är uppfyllda.

Ansvarsprövning

I slutet av året gör revisorerna en sammanfattande analys av sina iakttagelser under året. Utifrån den bedöms om verksamheten bedrivits ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Detta sammanfattas i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ligger sedan till grund för revisorernas förslag till kommunfullmäktige inför den årliga, slutliga ansvarsprövningen av styrelser och nämnder.

Granskningsrapporter

Genomförda granskningar redovisas i rapporter som diskuteras och överlämnas för åtgärd till berörd(a) styrelse eller nämnd(er). Rapporterna tillställs kommunfullmäktige och icke sekretessbelagda rapporter anslås på denna websida.

Samtliga granskningsrapporter som upprättas under året återfinns här nedan. För varje granskning upprättas också en kortPM som beskriver de viktigaste iakttagelserna i granskningen.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp