Till innehåll på sidan

Kommunövergripande mål

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som beskriver vad verksamheterna ska fokusera på. Dessa områden och mål ska prioriteras i arbetet framåt.

Tillväxtskapande och hållbar samhällsutveckling

Mörbylånga kommun ska ha en tillväxt som är hållbar såväl ekonomiskt som socialt, kulturellt och miljömässigt. I kommunens strategiska samhällsplanering är god mark- och planberedskap framgångsfaktorer som gör kommunen attraktiv och skapar förutsättning för en hållbar utveckling. Planeringen ska stimulera och ge goda förutsättningar för företag och verksamheter att etablera sig och utvecklas. Antalet arbetstillfällen behöver växa i takt med antalet invånare och samhällsservicen behöver byggas ut. Invånarna ska finna bra boenden oavsett i vilket skede i livet de befinner sig.

Det innebär att kommunen behöver arbeta med olika insatser för att alla delar av kommunen ska utvecklas och kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer, till exempel bidrar en god gestaltning till en social och ekonomisk hållbarhet. Med ett geografiskt och innehållsmässigt brett utbud av planer möter kommunen olika framtida behov. Planerna ska i enlighet med översiktsplanen vara socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt hållbara. Kommunen ska ha tillräckligt med strategisk mark för att i större utsträckning kunna påverka samhällsplaneringen.

För att lyckas krävs ett nära och tidigt samarbete mellan intressenter såsom kommunens olika verksamheter, föreningar, näringsidkare, exploatörer och medborgare. Tillsammans ska kommunens verksamheter, civilsamhället och invånarna bidra till att alla som bor och verkar i Mörbylånga kommun upplever gemenskap och tillhörighet samt är delaktiga i samhället och dess utveckling. Proaktivitet, dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

Gynnsamma uppväxt- och levnadsvillkor

Utifrån visionen ”vi skapar växtkraft och livskvalitet” behöver vi arbeta intensivt för att bibehålla god välfärd även i framtiden. I Mörbylånga kommun upplever man trygghet oavsett om man är barn, ungdom, vårdnadshavare eller äldre. För att skapa ett tryggt samhälle och en god folkhälsa behövs en bra skola som inkluderar och utvecklar, ett mångsidigt förenings- och kulturliv för att erbjuda invånarna en meningsfull fritid, en god kvalitet inom vård- och omsorgens olika verksamheter samt goda sociala stödstrukturer.

Samverkan mellan verksamheter, föreningar och myndigheter är viktigt för att nå resultat. Här ska finnas mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Enligt uppdraget Nära vård i samverkan med Region Kalmar län bör fokus ligga på det förebyggande arbetet. Med en ökad andel äldre i befolkningen samtidigt som personer i arbetsför ålder minskar, behöver vi fokusera på omställning där vi möter utmaningarna kompetensförsörjning och ekonomi med nya arbetssätt, digitalisering och innovation.

Robust kommun – en organisation rustad för framtiden

Det finns tre utmaningar identifierade:

  • Kompetensförsörjning
  • Ekonomi
  • Ökade förväntningar från omvärlden

För att kommunen ska vara robust även framåt behöver dessa utmaningar hanteras. Innovationskraften och förmågan att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möjligheten
att lösa åtskilliga samhällsutmaningar. För att bygga förmåga till innovationsarbete och digital transformation kommer det att krävas nya kompetenser och arbetssätt, men också en kultur som tillåter experimenterande och risktagande.

I det sammanhanget behöver vi utmana arbetssätt, invanda och kända processer i våra verksamheter för att skapa förutsättningar för invånare, organisationer och företag att utvecklas, samskapa och verka hos oss. Vi ska uppmuntra till innovation och nytänkande för att tillsammans skapa en smart, hållbar och omtänksam kommun att leva, bo och visats i.

En robust kommun arbetar ständigt för att möta olika händelseutvecklingar och förhindra oönskade händelser som olyckor, brott, skador och andra påfrestningar på samhällets funktionalitet. Kommunens förberedelser för kris och krig ska vara god och ske i samverkan med andra myndigheter, kommuner och civilsamhället. Klimatförändringarna med varmare väder med mer extrema regn och ökad avrinning och avdunstning ställer krav på handling.

Sedan juni 2023 finns en miljö- och klimatstrategi beslutad av kommunfullmäktige och den är en viktig utgångspunkt i arbetet med att minska vårt klimatavtryck.

De kommunövergripande målen finns även att läsa i verksamhetsplan med budget 2024, beslutad av kommunfullmäktige 2023-11-20

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-03-06 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp