Till innehåll på sidan

Övergripande mål

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som beskriver vad verksamheterna ska fokusera på. Dessa områden och mål vill den politiska majoriteten prioritera.

Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering

Den övergripande och strategiska samhällsplaneringen får förstärkta resurser för att södra Ölands intressen ska tas tillvara i regionala utvecklingsfrågor samt för bättre samordning och projektledning av olika planer inom kommunen. Arbetet med att återföra vatten till land­skapet samt återanvändning av vatten från kommunens reningsverk behöver prioriteras.

Insektsdöden är ett globalt problem som påverkar hela ekosystemet och riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och mot livsmedelsproduktionen. Tillsammans med Station Linné, som är en av världens främsta forskningsinstitutioner, kan vi lära oss mer om hur vi som kommun kan verka för ökad diversitet och biologisk mångfald.

Ett starkt lokalt och differentierat näringsliv

Samverkan mellan skola och arbetsliv/näringsliv prioriteras för att underlätta för företa­gens framtida utmaningar med kompetensförsörjning och generationsväxling samt för att motivera unga att göra medvetna val av utbildning och framtida yrke.

Inom ramen för arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun 2025 ska Mörbylånga kommun arbeta för att underlätta satsningar på produktion av förnybar energi som en etablering av biogasproduktion vilken genom högkvalitativ biogödsel leder till minskat näringsläckage och minskad belastning på Östersjön.

Gynnsamma uppväxtvillkor

Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet riktat mot barn och unga får utökade resurser i syfte att öka tryggheten, förbättra ungas psykiska hälsa och motverka kriminalitet. I detta arbete spelar det centrala elevhälsoteamet en viktig roll. Vi ser gärna en utveckling av samverkan kring barn och unga mellan Region Kalmar län och Mörbylånga kommun, som en del i arbetet med Nära vård. Arbetet för att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika ska särskilt prioriteras.

Kulturskolan blir avgiftsfri och alla barn och ungdomar som vill ska erbjudas under­visning. Kulturskolans utbud ska vara tillgängligt för alla vilket kan innebära behov av anpassningar av skol- och busstider. Konsekvensbeskrivningar av den borttagna avgiften, ur såväl verksamhetens som elevens perspektiv, ska göras löpande under året.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp