Till innehåll på sidan

Regler för förskola och pedagogisk omsorg

På den här sidan används begreppet förskola. Vi menar då både förskola och annan pedagogisk omsorg (familjedaghem). Båda verksamheterna bedrivs för barn 1-5 år och nedanstående regler gäller.

Definitioner

Förskola bedrivs för barn 1-5 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldralediga.

  • Alla barn erbjuds förskola under minst 525 avgiftsfria timmar per läsår från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, så kallad allmän förskola.
  • Barn till föräldralediga kan endast ha förskola 15 timmar per vecka oavsett ålder.
  • Barn till aktivt arbetssökande föräldrar har rätt att vara på förskolan och betalar då för den tiden som inte är allmän förskola.

E-tjänsten kommer du åt via Bank ID eller Mobilt Bank ID.

När du har fått en plats för ditt barn kan du logga in från din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du kan ändra dina kontaktuppgifter, söka omplacering/ny placering för syskon, ändra inkomstuppgift och säga upp platsen.

Rätt till plats

Förskola erbjuds barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga för vård av annat barn, är arbetslösa och aktivt söker arbete eller till följd av barnets eget behov.

Rätt till plats har barn som är bosatta eller stadigvarande vistas i Mörbylånga kommun.

Vid gemensam vårdnad, där barnet är folkbokfört i annan kommun och en av vårdnadshavarna är bosatt i Mörbylånga kommun, kan barnet erbjudas plats om det finns särskilda skäl.

Platsgaranti

Platsgarantin innebär rätt till plats i kommunens förskola tidigast från ett års ålder och senast fyra månader från det att ansökan lämnats in, eller när plats önskas om det är senare.

Garantin gäller i första hand dit familjen valt att stå i kö. Om plats inte kan erbjudas där familjen valt att stå i kö så ska plats erbjudas så nära hemmet som möjligt.

Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats upphör platsgarantin.

Behöver du i efterhand ändra något i den inskickande ansökan så kontaktar du skoladministratör.

Enligt 8 kap 9§ skollagen har barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling, en högre grad av rätt till plats än den platsgarantin ger.

Omsorg på obekväm arbetstid omfattas inte av platsgarantin.

Fördelning av platser

En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats är att familjen inte har skulder på avgifter för förskola i kommunen. Undantag skall dock göras för placeringar av barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling.

Vid ledig plats på förskola ska erbjudande i första hand gå till:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 9§ skollagen.
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn vid samma placeringstillfälle.
  3. Familjer som byter bostadsort inom kommunen erbjuds plats på den nya orten när ledig plats finns.
  4. Barn med längst kötid till förskola i området erbjuds plats.

Barnet kan ställas i kö så snart det är fött och har fått sitt personnummer. Du har möjlighet att önska högst tre alternativ som rangordnas. Eventuell kötid från annan kommun kan inte tillgodoräknas vid flytt till Mörbylånga kommun. Om vårdnadshavare som har plats på en förskola vill byta till en annan förskola i samma område så sker omplaceringar i augusti om plats finns på önskad förskola.

Besked om plats

Plats erbjuds skriftligt eller via e-tjänsten. Besked om erbjuden plats accepteras eller inte ska lämnas senast det datum som står på erbjudandet. Om svar inte inkommit inom angiven tid stryks plats och köplats.

Vid erbjudande påverkas kön enligt följande:

  • Tackar man ja eller nej till annan plats än man önskat kan man stå kvar i kön. Det måste meddelas skriftligt eller via e-tjänsten av vårdnadshavare.

Inskolning

När barnet börjar i förskola eller annan pedagogisk omsorg ska vårdnadshavarna vara tillgängliga och medverka under en lokalt utformad inskolningsperiod. Inskolning sker under 10 dagar räknat från startdatum.

På förskolorna i Mörbylånga kommun tror vi på idén att använda oss av fasta inskolningsperioder. I möjligaste mån skolas barnen in i mindre grupper i januari, mars, augusti eller oktober.

När inskolningarna sker samtidigt ökar möjligheterna till kontaktskapande både mellan barn och vårdnadshavare.

Nyttjande av plats

Förskola ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.

Förskoleverksamheten är öppen året runt med undantag för fyra dagar per år för förskolor och två dagar per år för annan pedagogisk omsorg då det är stängt för verksamhetsutveckling.

Stängningsdagar för aktuellt läsår finns på kommunens hemsida och meddelas på varje förskola i god tid. För de som behöver omsorg dessa dagar erbjuds förskola i Färjestaden eller Mörbylånga.

Allmän förskola följer skolans terminstider.

Förskolorna i kommunen har semesterstängt vecka 28-31 och då är verksamheten koncentrerad till ett par förskolor i kommunen. Barn till föräldralediga är lediga veckorna 28-31 och stängningsdagar.

Vid vårdnadshavares semester eller annan ledighet är barnet inte på förskolan.

Verksamheterna bedrivs normalt mellan kl. 06.00 och 18.00. Gullvivans förskola har kväll-, natt- och helgomsorg.

De tillfällen någon annan än vårdnadshavare hämtar barnet ska vårdnadshavare meddela förskolan i förväg.

Föräldraledighet

Förskolebarn ett till fem år, med förälder som är föräldraledig med yngre syskon, har rätt till plats 15 timmar per vecka. Placeringstiden bestäms av rektor utifrån den pedagogiska verksamheten i samråd med vårdnadshavare. Schemat rullar över en vecka och fastställs terminsvis.

Arbetssökande

Barn till arbetssökande vårdnadshavare har rätt till placering på förskola och pedagogisk omsorg. Beroende på barnets ålder betalas avgift enligt fastställd taxa. Förutsättningen för att få behålla plats vid arbetslöshet är att man är aktivt arbetssökande.

Sjukdom

Vårdnadshavares sjukdom jämställs med arbete. Vid speciella behov kontaktas rektorn.

Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Det kan antingen vara en ensamstående vårdnadshavare med sådana arbetstider eller sammanboende vårdnadshavare där båda arbetar på sådana tider.

Med sammanboende vårdnadshavare jämställs vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är vårdnadshavare till barnet.

För att erhålla omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En noggrann prövning av behovet görs i varje enskilt fall.

Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Möjligheten att förändra arbetstiderna ska också prövas. Kommunen har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

Vårdnadshavare ansvarar själva för transport till och från kväll-, natt- och helgomsorgen vid Gullvivans förskola.

Avgift

  • För förskolebarn 1-2 år betalas avgift efter omsorgsbehovet 12 månader per år.
  • För förskolebarn 3-5-år som har vistelsetid överstigande 15 timmar/vecka, betalas avgift enligt tabellen för fritidshem. Avgiftsreduktionen på 15 timmar/vecka gäller under skolans läsår. Under två månader på sommaren, juni och juli, betalas avgift enligt ordinarie förskoletaxa.

Plats inom förskola är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Detta innebär att avgift tas ut 12 månader per år även när barnet är ledigt.

Uppsägning

Uppsägning av förskoleplats sker skriftligt eller via e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in till kommunen.

Uppsägning behövs inte vid överflyttning mellan två kommunala placeringar.

Återtar man en uppsagd barnomsorgsplats inom tre månader räknas det som om platsen aldrig sagts upp, vilket innebär att avgift debiteras i efterhand.

Ledighet

Ledighet från förskolan kan ske upp till två månader med bibehållen plats. Vid längre ledighet kontaktas rektor. Avgift tas normalt ut under ledigheten.

Fristående förskolor

De fristående (privata) förskolor som finns inom Mörbylånga kommun har egna köer och egna regler.

Förskoleklass

Förskolan är behjälplig med överinskolning till den kommunala skola i aktuellt upptagningsområde som förskolan tillhör

Ersättning skadade kläder eller föremål

Förskolan har i de allra flesta fall inte möjlighet att ersätta skadade/ borttappade kläder eller föremål. Låt därför det ni är väldigt rädda om stanna hemma och namn märk det som följer med till förskolan.

 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-09
Gå till topp