Till innehåll på sidan

Om våra VA-projekt

I kommunen pågår många olika sorters VA-projekt. Dessa kan delas in i tre kategorier: utbyggnadsprojekt, renoverings- och underhållsprojekt samt strategiska projekt.

Utbyggnadsprojekt

VA-verksamheten arbetar ständigt med att bygga ut våra ledningsnät för att fler av kommunens invånare och deltidsboende ska få tillgång till kommunalt dricksvatten och hantering av spillvatten. Utbyggnad av kommunalt VA är politiskt beslutat och för tillfället arbetar verksamheten efter den gällande VA-planen som beslutades 2015. Tiderna i VA-planen är mycket preliminära och stämmer i många fall inte längre. Därför har en uppdaterad tidplan tagits fram som bättre redovisar när du kan förvänta dig att anslutas. Under respektive utbyggnadsprojekt hittas projektspecifika beskrivningar och tidplaner.

Ett utbyggnadsprojekt består av många delar där många delar ska tas hänsyn till. Innan ett projekt påbörjas måste ett verksamhetsområde bildas som bestämmer vilka fastigheter som har behov av en specifik vattentjänst. Ett typiskt projekt kan sedan delas in i följande faser:

  • Utredning/förstudie
  • Tillståndsprocesser och projektering
  • Byggnation/entreprenad
  • Besiktning och anvisande av förbindelsepunkter (fastighetsägarna kan ansluta sig)

Under projektets gång skickas information ut till berörda fastighetsägare och markägare. Vi samlar först in information om befintliga anläggningar på de tomter som ska anslutas till VA. När ett förslag på ledningssträcka är framtaget får berörda fastighetsägare ett förslag på förbindelsepunkt med möjlighet att yttra sig. Det är viktigt att vi får in era synpunkter i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna ta hänsyn till detta i projekteringen. När utbyggnaden är färdigställd skickas anvisad förbindelsepunkt ut till berörda fastighetsägare, efter detta kan du som fastighetsägare koppla på dig på det kommunala nätet.

På Öland finns gott om kultur- och miljövärden som VA-huvudmannen behöver ta hänsyn till vid utbyggnation. Samråd hålls alltid med länsstyrelsen för att försäkra att de värden som finns värnas om i hög utsträckning.

Renoverings- och underhållsprojekt

Ledningsnäten och anläggningarna måste renoveras och underhållas löpande för att dess funktion ska fortsätta hålla samma kvalitet över tid. Renovering av ledningsnäten är viktigt ur flera aspekter. Inläckage av grundvatten i våra avloppsledningar ger förhöjda mängder vatten till våra reningsverk vilket påverkar verkens funktion och ger ökade driftkostnader samtidigt som grundvattennivån sänks. Utläckage av dricksvatten är också ett stort problem kostnadsmässigt och resursmässigt, speciellt på Öland där vi under perioder har dålig tillgång på vatten.

Strategiska projekt

För att säkerställa långsiktig tillgång till vatten och en hållbar avloppshantering genomförs även strategiska projekt. Dessa projekt kan även handla om digitalisering, energieffektivisering eller annat som bidrar till att VA-kollektivets pengar nyttjas på bästa sätt. Projekten behöver inte vara platsbundna och påverkar inte alltid medborgaren lika direkt som utbyggnads-, renoverings- och underhållsprojekt.

Exempel på strategiska projekt:

  • Införande av digitala vattenmätare för debitering och läcksökning på vattennätet.
  • Energieffektivisering av anläggningar.
  • Grundvattenstärkande åtgärder som återanvändning av renat spillvatten.
  • Tillståndsansökningar och vattendomar för att säkra våra vattentäkter.
  • Framtagande av en kommunal vattentjänstplan.
  • Uppströmsarbete med provtagning av avloppsvatten för att förbättra reningsverkens funktion och minska påverkan på miljön.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-08-18 Publicerad: 2023-05-19
Gå till topp