Till innehåll på sidan

Brostorp 3:19, skifte 1 (södra Glömminge)

Planförslaget möjliggör för nya bostäder, som består av låg bebyggelse. Planen har varit ute på granskning. Nästa steg är att anta planen.

Ungefärlig plangräns
Ungefärlig plangräns

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att exploatera området för att möjliggöra byggande av permanentbostadshus i södra delen av Glömminge (Pingärdet). Detaljplanens intention är att tillskapa ett attraktivt bostadsområde i direkt anslutning till planlagt småhusområde i norr. De sandknutna naturvärdena ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt, samt ge fortsatt möjlighet till lek- och rekreation i området.

Planområdet är beläget i södra delen av Glömminge, ”Pingärdet”. Området ligger i direkt anslutning till planlagt småhusområde i norr och i söder tar Strandskogen vid med bebyggelse längs Sandens väg. I väster finns Röhällavägen och i öster gränsar planområdet till två större obebyggda fastigheter längs väg 136. Planområdet omfattar ca 4 hektar
Planförslaget är delvis förenligt med översiktsplanen.

Planprocessen

Detaljplanen har varit på granskning under tiden 2022-05-02 – 2022-05-30.

Processen för detaljplan. Planen är under granskning.
Processen för detaljplan. Planen är under granskning.

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2022-04-21, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-02 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp