Till innehåll på sidan

Taxor, avgifter och ekonomi

Som VA-abonnent betalar du två olika sorters avgifter - anläggningsavgift och brukningsavgift. Taxestrukturen är utformad för att så bra som möjligt motsvara faktiska kostnader för VA-kollektivet. Avgifterna justeras årligen efter representativa entreprenadindex.

Frågor om taxor, avgifter och fakturor

Om du har frågor som rör VA-verksamhetens taxor och avgifter eller fakturafrågor kan du höra av dig till verksamhetens administratör.

Maj Wahlström, VA-administratör

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgiften, är en engångsavgift för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten- och avlopp. Den betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar.

Anläggningsavgifter 2023

Tabellen nedan avser en bostadsfastighet med en storlek på 1 500 kvadratmeter eller större.

Vatten 123 688 kr
Spillvatten 170 371 kr
Dagvatten (tillkommande) 100 344 kr
Vatten och spillvatten 251 898 kr
Vatten, spillvatten och dagvatten 310 078 kr

Anläggningsavgifter i övriga fall framgår av VA-taxan längre ner på sidan.

Anläggningstaxans konstruktion

Servisavgift

Servisavgiften avses vara en ren kostnadsparameter och är kalkylerad för att täcka medelkostnaden för en uppsättning servisledningar med samtliga vattentjänster. Avgiften reduceras om inte samtliga vattentjänster förmedlas.

Förbindelsepunktsavgift

Förbindelsepunktsavgiften ska ses som en nyttoavgift. Abonnenten betalar för nyttan av att få tillgång till den allmänna VA-anläggningen.

Bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgiften medför både en anläggningsavgift och en fast brukningsavgift. Den ska ses som en nyttorelaterad avgiftsparameter där antalet bostadsenheter motsvarar hur stor nytta fastigheten har av vattentjänsterna.

Avgiften beror med andra ord på antalet bostadsenheter som finns på en fastighet. En fastighet med en normalvilla faktureras en bostadsenhetsavgift medan ett flerfamiljshus med till exempel fem lägenheter faktureras fem bostadsenhetsavgifter. För andra fastigheter som exempelvis industrier, kontorslokaler och butiker beräknas varje påbörjad 150 kvadratmeter lokalyta som en bostadsenhet.

Bostadsenhetsavgiften kan även kallas för lägenhetsavgift.

OBS! Tänk på att du även är skyldig att betala en bostadsenhetsavgift i samband med nybyggnation av gästhus eller beboeliga attefallshus som innehar möjlighet till hygien och matlagning!

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en avgiftsparameter som tar hänsyn till att VA-huvudmannens kostnader generellt ökar med ökande tomtstorlek. Kostnaderna ökar eftersom det läggs fler meter ledning per betalande abonnent i glest bebyggda områden jämfört med områden med tätare bebyggelse. Figuren förklarar grafiskt varför tomtyteavgiften finns.

 

Tomtyta med glesare respektive tätare bebyggelsestruktur.

Avgiften varierar linjärt upp till 1500 kvadratmeter då den blir konstant.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften kan delas in i två delar – fast avgift och förbrukningsavgift. Den fasta avgiften är en grundavgift som ska täcka merparten av de fasta kostnader som kommunen har för att driva VA-verksamheten. Förbrukningsavgiften är en rörlig avgift och baseras på vattenförbrukningen. Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning på vattenmätaren.

Brukningsavgift 2023

Vatten
Fast avgift + bostadsenhetsavgift 1 939 kr/år
Avgift per kubikmeter 19,96 kr/år
Vatten och spillvatten
Fast avgift + bostadsenhetsavgift  4 032 kr/år
Avgift per kubikmeter  49,91 kr/år
Vatten, spillvatten och dagvatten
Fast avgift + bostadsenhetsavgift  5 431 kr/år
Avgift per kubikmeter  49,91 kr/år

Som räkneexempel har en villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter och samtliga vattentjänster en årlig brukningsavgift på 12 917 kronor per år. Om samma fastighet endast har tillgång till kommunalt vatten och spillvatten blir kostnaden 11 519 kronor per år.

VA-taxa 2023

Här kan du läsa mer om årets taxa och räkna ut vad dina avgifter blir.

Dina fakturor och betalningar

Du kan betala dina fakturor på flera olika sätt. Välj gärna ett digitalt alternativ – då slipper vi skicka ut pappersfakturor och minskar vår miljöpåverkan.

Betala med e-faktura

E-faktura är ett enkelt sätt att betala dina fakturor digitalt. Du ansöker om e-faktura genom din internetbank.

Betala med autogiro

För dig som vill slippa hantera fakturorna rekommenderas att välja att betala dem med autogiro. Med autogiro dras avgiften direkt från ditt konto utan att du behöver göra något. Du kan anmäla autogirobetalning direkt via din internetbank eller på ditt bankkontor.

Pappersfaktura

Om inget annat val gjorts kommer du få pappersfakturor hemskickade till adressen där du är skriven. Överväg gärna en mer digital fakturahantering för att spara in på administration och miljö.

Årsredovisning

Varje år redovisas VA-kollektivets ekonomi i en årsredovisning i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster. För att vara transparanta med hur taxepengarna används har vi valt att lägga ut informationen på hemsidan.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-06-20 Publicerad: 2023-05-10
Gå till topp