Till innehåll på sidan

Stora Vickleby 15:1 och 15:2 (Capellagården)

Planförslaget möjliggör för skola, bostäder och tillfällig vistelse. Förslaget har varit ute på granskning.

Plangräns
Plangräns

Planens syfte och läge

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för fastigheterna Stora Vickleby 15:1 och 15:2 att utöka sin verksamhet med skola och tillfällig vistelse. Detaljplanen, syftar till att möjliggöra byggnation för kursverksamhet.

Planområdet är beläget i Vickleby och gränsar i väster till Carl Malmstens väg, i norr till Capellagårdens trädgård, i öster till Capellagårdens Keramikverkstad och i söder till villafastigheterna Stora Vickleby 5:27 och 5:30. Carl Malmstens väg avskiljer även i norr och öster till angränsande fastigheter.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Planarbetet inledes med ett begränsat planförfarande och efter samrådet fattades beslut om att övergå till standardförfarande.

 

Processen för detaljplan. Planen är under granskning.
Processen för detaljplan. Planen är under granskning.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 16 februari 2023, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 2023-06-05 – 2023-07-03.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-07-04 Publicerad: 2023-05-16 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp