Till innehåll på sidan

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras i miljöbalken.

När behövs en anmälan?

Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter, krävs ofta en anmälan eller en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

  • C-anläggningar – till exempel mindre lantbruk, mindre reningsverk och bensinstationer.
  • U – mindre verksamhet som varken kräver anmälan eller tillstånd, t.ex. frisörsalonger och mindre bilverkstäder.
  • Tillståndspliktiga verksamheter med större miljöpåverkan kallas A- eller B-verksamheter. Tillstånd ansöker man om hos Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen Kalmar län.

I Miljöprövningsförordningen (2013:251) listas alla verksamheter som måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. Du har oftast miljö- och byggnadsnämnden som tillsynsmyndighet om du driver en miljöfarlig verksamhet inom kommunen.

Anmälan sker till kommunen

Anmälan om miljöfarlig verksamhet görs till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten anläggs eller påbörjas. Syftet med anmälningsplikt är att nämnden ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg. Vi tittar till exempel om platsen är lämplig, hur omgivningen kommer att störas och om de planerade försiktighetsåtgärderna är tillräckliga.

Anmälans innehåll

Anmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för att kunna göra en bedömning av verksamheten eller åtgärden, omfattning och miljöeffekter. Det kan vara ritningar och tekniska beskrivningar.  Anmälan kan i enstaka fall behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Det är en beskrivning av de direkta och indirekta effekter verksamheten eller åtgärden kan medföra på bland annat människor, djur, växter, mark, vatten, landskap och kulturmiljö.

Handläggning

Efter att anmälan har kommit in granskas anmälan för att se om något fattas för en bedömning. Om anmälan behöver kompletteras får du en begäran om att skicka in det som fattas. Ibland görs ett tillsynsbesök på plats innan du får ett beslut.

Beslutet kan antingen vara ett föreläggande om att du måste vidta vissa försiktighetsmått eller en underrättelse om att anmälan inte leder till någon särskild åtgärd från myndighetens sida. Beslutet kan även vara ett förbud att starta verksamheten. Du har alltid möjlighet att överklaga nämndens beslut om du inte är nöjd.

Här kan du anmäla

Länk till miljöprövningsförordningen

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-02-13 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp