Till innehåll på sidan

Dagvatten

Dagvatten är ett samlingsbegrepp för regn- och smältvatten som rinner på markytan. Avledande av dag- och dräneringsvatten är viktigt för att undvika översvämningar och skador på byggnader, men dagvattnet kan också ses som en resurs i våra tätbebyggda områden.
I våra mer tätbebyggda miljöer finns ofta dagvattennät som tar hand om dagvattnet. Det är ett snabbt sätt att flytta vatten från en plats till en annan och på så sätt skydda byggnader och infrastruktur från skador. På andra platser finns öppna dagvattenlösningar som tar hand om vattnet. I dessa kan vatten både renas, infiltrera och fördröjas för att dagvattennäten inte ska bli överbelastade när det regnar som mest. I takt med att klimatet förändras och regnen blir intensivare blir öppna dagvattenlösningar en allt vanligare lösning i våra tätorter, samtidigt som de ofta är trevliga inslag i närmiljön då de bidrar med vattenytor, grönska och ökad biologisk mångfald.

Förbjudet att avleda dagvatten till spillvattennätet

Spillvattennätet är inte dimensionerat för att ta hand om dagvatten. Om dagvatten ändå leds in i spillvattennätet riskerar näten att fyllas och spillvatten kan tränga in i din och andras källare.

Inte heller avloppsreningsverken är gjorda för att ta hand om dagvatten. Dagvatten är renare än spillvatten och kan renas i exempelvis dämmen och kanaler. När dagvatten istället belastar spillvattennätet försämras reningen av spillvattnet samtidigt som verken förbrukar mer energi.

Kom ihåg att det inte heller är tillåtet att leda dagvattnet till en grannfastighet eller ut på gatan.

Vad kan jag göra?

Genom att ta hand om dagvattnet på din fastighet minskar kapacitetsbehovet i dagvattennätet och därmed även risken för översvämning vid ihållande regn och skyfall. Du som fastighetsägare kan bidra till en hållbar dagvattenhantering på många sätt:

Behåll gröna ytor

Genom att begränsa mängden hårdgjorda ytor (såsom asfalt och tätt sammanfogade sten- och betongplattor) låter du dagvattnet infiltrera där det landar istället för att rinna av på ytan. Genomsläppliga alternativ som gräs, grus eller sten med breda och genomsläppliga fogar tillåter vattnet att infiltrera i marken.

Behåll växtlighet och träd

Växternas rötter förbättrar markens förmåga att infiltrera vatten. Växter och träds bladverk fångar samtidigt upp en del av regnet, av vilket en del avdunstar istället för att nå marken.

Anlägg gröna tak

Med ett vegetationsklätt tak minskar avrinningen från takytan samtidigt som dagvatten fördröjs vilket minskar mängden dagvatten under den mest kritiska tiden. Taket kan även bidra till renare luft och ökad biologisk mångfald.

Fördröj dagvatten inom fastigheten

Om det finns en naturlig lågpunkt inom fastigheten kan ytan användas som fördröjning av dagvatten. Hit kan dagvatten från tak och andra hårdlagda ytor ledas. Viktigt är att se till att vattnet har någonstans att ta vägen när ytan är full, så att inte bebyggelse eller angränsande fastigheter tar skada vid stora regn. Om dagvattennät finns kan det överflödiga regnet ledas ut till detta.

Anlägg fördröjningsmagasin och ta vara på regnvattnet

Om fördröjning inte kan ske ovan mark kan till exempel en stenkista eller dagvattenkassett anläggas under mark. Fördröjningsmagasinet kan tillåta infiltration vidare ner i marken eller enbart fördröja vatten så att utflödet vidare ut i dagvattennätet sker långsammare och under en längre tid.

Vatten från hustak kan samlas upp i regntunnor för att användas till bevattning i trädgården. Detta bidrar även till minskad användning av dricksvatten till trädgårdsändamål.

Förorena inte dagvattnet

Dagvatten som avleds från våra samhällen hamnar till slut antingen i våra vattendrag och i de kustvatten där vi badar och andra varelser lever, eller i vårt grundvatten som vi är beroende av för att få rent dricksvatten. För att förbättra våra vattenmiljöer behöver vi tänka på vad vattnet vi spolar ner längs gatan innehåller.

Tvätta inte bilen på gatan och töm inte ut tvättvatten i rännstensbrunnarna. Om något måste tvättas på tomten, stå på gräsmattan där vattnet infiltreras. Dagvatten från parkeringsplatser bör renas och oljeavskiljas. Undvik miljöskadliga bekämpningsmedel och lämna miljöskadliga ämnen som farligt avfall på en miljöstation istället för att släppa ut dem i naturen.

Kommunen har tagit fram och antagit en dagvatten- och skyfallsplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-10-16 Publicerad: 2023-05-10
Gå till topp