Till innehåll på sidan

Individ och familjestöd

Föräldrastödet riktar sig till alla som vill bli bättre föräldrar och som har barn mellan 0-17 år. Du får möjlighet att ta del av utbildningar och information, vi har mötesplatser och diskussionsforum.

Det är fantastiskt att vara förälder men inte alltid helt lätt. Glädje, oro och en känsla av att inte räcka till är en naturlig del av föräldrarollen. Alla vill vi att våra barn ska må bra, känna trygghet och trivas med livet. Massor av kärlek men också tydliga gränser är förutsättningar för att lyckas – oavsett barnets ålder.

Vi ger dig som förälder möjlighet att utvecklas i din roll som förälder. Genom att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och få användbara verktyg blir du stärkt i din föräldraroll.

Insatser och stöd

Vi erbjuder tidiga insatser om du som vårdnadshavare känner ett behov av stöd eller rådgivning. Vi erbjuder personliga möten eller anonym rådgivning via telefon. Vi arbetar alltid på vårdnadshavarens uppdrag.

 • Föräldrakurs – Trygghetscirkeln (COS-P)
  Du som förälder är viktig för dina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder du vill vara. Kursen ger möjlighet, att tillsammans med andra, reflektera över ditt föräldraskap och dina barns behov.
 • Familjecentral
  Regionen och Mörbylånga kommun samverkar i en gemensam familjecentral. Vårt arbete riktar sig till er föräldrar med barn och vi arbetar både förebyggande och stödjande. Familjecentralen innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. Centrala elevhälsan är knuten till familjecentralen.
 • Föräldragrupp – från graviditet till förlossning
  Mödrahälsovården erbjuder alla blivande föräldrar plats i en föräldragrupp. Här diskuteras ämnen som förlossning, amning och relationer. Genom gruppen får du möjlighet att träffa andra föräldrar.
 • Föräldragrupp 0-1 år
  När ditt barn är fött erbjuder barnhälsovården dig möjlighet att fortsätta delta i en föräldragrupp. I gruppen diskuteras ämnen som rör föräldraskap och hur du samspelar med barnen i vardagen. Ämnen som rör anknytning och relationer i familjen, barns utveckling, amning och kost, egenvård och annat som gruppen har frågor om.
 • Öppen förskola 0-5 år
  På familjecentralen i Färjestaden finns en Öppen förskola för föräldrar i hela Mörbylånga kommun. Här erbjuds du, som har barn upp till 5 år, stöd i din föräldraroll av förskollärare. Vi erbjuder en pedagogisk miljö där du umgås med ditt barn och träffar andra föräldrar.
 • Bokcirkel
  Kommunen har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  Vi erbjuder föräldrar en gratis bok om de startar en bokcirkel med temat föräldraskap. Vi har flera olika böcker att välja på utifrån vilken fas och ålder ert barn är i, allt från spädbarn till tonår. Ni behöver vara tre personer som vill träffas minst tre gånger och gemensamt diskutera boken. Ni får även ett studiehandledningshäfte från Vuxenskolan.

Individ och familjestöd

Individ och familjestöd erbjuder tidiga insatser. Om ni föräldrar eller vårdnadshavare önskar stöd eller rådgivning. Vi som arbetar i teamet har flerårig erfarenhet från arbete inom bland annat socialtjänst, skola samt barn-, och ungdomspsykiatri. Vi erbjuder både personliga möten och anonym rådgivning via telefon. Vi arbetar alltid på ert uppdrag.

Vårt fokus är alltid barnets bästa. Tillsammans hjälps vi åt att uppmärksamma er situation.  För att se hur du/ni som förälder/föräldrar kan stötta barnets utveckling och trygghet.

Vår ambition är att stödja dig som förälder i allt som rör barn och föräldraskap. Det kan handla om funderingar för barnets mående, om föräldrarollen eller om samarbete mellan er föräldrar som separerat. Det kan handla om barn som inte kommer iväg till skolan eller samarbetet med skola eller andra externa kontakter. Vi hjälper även till att hitta andra kontakter om behovet ligger utanför vårt kompetensområde. Kontakter med andra aktörer sker enbart utifrån dina/era egna önskningar.

Utöver kontakter med vårdnadshavare har vi ett tätt samarbete med förskola, skola och fritidsgårdar. Det har vi för att tillsammans skapa goda förutsättningar för att barn, föräldrar och familjer. Ni ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro i Mörbylånga kommun.

Vi erbjuder upp till 5 samtal och vi journalför inte dessa. Om det finns behov av fortsatt kontakt efter detta hjälper vi till med att ansöka om det.

Vi som arbetar i teamet har, som alla andra som arbetar med barn, anmälningsplikt om misstanke finns att barn far illa.

För oss är inga funderingar för små. En liten tanke kan göra stor skillnad. Vi finns för att hjälpa till. Välkommen att kontakta oss!

 

Föräldrakurs Trygghetscirkeln (COS-P)

”Den här kursen borde alla föräldrar gå” – är den vanligaste kommentaren från våra deltagare. Kursen är en grund för hur du som förälder skapar goda förutsättningar för en trygg relation till ditt barn, vilket alla barn behöver. Du behöver alltså inte själv uppleva problem i relationen till ditt barn.

Föräldrar är viktiga för barnen, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder du vill vara. Kursen ger dig möjlighet att tillsammans med andra reflektera över ditt föräldraskap och dina barns behov.

Kursen är öppen för föräldrar med barn 0-12 år och består av 8 gruppträffar (en träff varje vecka) om vardera 1,5 timme.

Är ni en grupp föräldrar som vill gå tillsammans är ni välkomna att komma med förslag  om en egen kurs, dag- eller kvällstid. Kanske får ni ihop ett gäng från barnens förskola, skola eller vänner?

Mer information om föräldrakursen hittar du genom länken

Familjecentral

Familjecentralen innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola.

Regionen och Mörbylånga kommun driver en gemensam familjecentral som arbetar förebyggande och stödjande till föräldrar med barn.

Familjecentralen ska stärka dig i föräldrarollen genom föräldrastöd och pedagogisk verksamhet samt utveckla barnfamiljers nätverk. Det stöd du behöver som förälder ska vara lättillgängligt och enkelt att få när du behöver det.

Personalen på familjecentralen har tystnadsplikt.

Socialsekreterare

På familjecentralen finns en socialsekreterare som arbetar förebyggande. Socialsekreteraren kan ge dig råd och stöd i din föräldraroll eller relation samt sociala frågor. Du kan också vända dig till socialsekreteraren för frågor om vart du kan vända sig i olika situationer.

Öppna förskola

Öppna förskolan vänder sig till er föräldrar med barn upp till 5 år. Vi erbjuder en inbjudande pedagogisk miljö för möten, lek och lärande. På öppna förskolan arbetar en förskollärare. Välkomna till öppna Förskola Safiren!

SSPF

SSPF – Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid i Mörbylånga kommun. Tillsammans för trygga uppväxtvillkor.

I Mörbylånga kommun samarbetar skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF) förebyggande mot ungdomskriminalitet och för ungdomar i riskzon för kriminalitet. SSPF är en frivillig form av samverkan som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 18 år.

Syftet med samverkan är att tidigt uppmärksamma unga mellan 10 och 18 år, som riskerar att hamna i riskzon för normbrytande beteenden och kriminalitet. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer samarbetar vi för att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som det finns tidig oro kring. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Oron kan till exempel handla om

 • hög frånvaro i skolan
 • utåtagerande beteende
 • kriminella handlingar
 • oro kring kamratrelationer
 • bruk av alkohol och/eller droger
 • oro för att ungdomen utsätter sig för risker eller rör sig i olämpliga miljöer.

Är du orolig för ett barn eller en ungdom?

Om du känner dig orolig för någon i din närhet kan du kontakta vår SSPF-koordinator för samråd.

SSPF-koordinator kallar till nätverksmöte

Koordinator kontaktar vårdnadshavare och tillsammans planeras nätverksmötet. Möjligheten finns att bjuda in andra som kan bidra, till exempel anhöriga eller andra professioner. Syftet med nätverksmötet är att få en bild av den unges situation och tillsammans med familjen komma fram till vilket stöd som kan bli aktuellt.

Exempel på stödinsatser

 • Stöd till vårdnadshavare
  Socialtjänsten kan erbjuda stöd och rådgivning till föräldrar.
 • Stöd till barnet/ungdomen
  Socialtjänsten kan erbjuda stödsamtal om nuvarande situation, men även ge mer riktat stöd som hjälp med att sluta använda droger eller motivera till att lämna riskfyllda miljöer. Socialtjänsten kan även vara uppsökande i utemiljö och erbjuda samtal hem till föräldrar.
 • Stöd från skolan
  Stödet kan vara läxhjälp, samtal med kurator/mentor samt vid behov anpassad studiegång.
 • Samarbete vid brott
  Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen kan bidra med en stödjande kontakt och vara uppsökande i utemiljö.
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet
  Ditt barn eller din ungdom kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet.

Annat stöd vid behov

Ibland behöver ditt barn eller ungdom annat stöd. Då kan koordinatorn hjälpa till med att kontakta fler personer. Vårdnadshavare behöver godkänna att sekretessen bryts. SSPF-samverkan bygger på att vårdnadshavare skriftligen godkänner att anställda inom skola, socialtjänst, polis och fritid får utbyta den information om ungdomen som behövs för att kunna samarbeta.

 

Individ och familjestöd

Maria Önneflod, Familjebehandlare/Koordinator SSPF. Martina Bergsell, Familjebehandlare på Familjecentralen. Anna Larsson, familjebehandlare. Kajsa Nilsson, behandlare.

Jonas Eriksson, Enhetschef IFO

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-09-26 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp