Till innehåll på sidan
Bi som suger nektar ur rosa blomma
Bygga, bo och miljö

Kommunens satsningar på biologisk mångfald

Kommunen arbetar på olika sätt för att öka den biologiska mångfalden på våra grönytor, så att både människor, djur och växter kan få ett rikare liv. Men alla kan vara med och bidra, såväl i den egna trädgården som i hyres- eller bostadsrättsföreningen.

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, en bra blandning och variation mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större är den biologiska mångfalden.

Vi arbetar på olika sätt för att öka den biologiska mångfalden på våra grönytor, så att både människor, djur och växter kan få ett rikare liv men vi arbetar också kontinuerligt med att samla kunskap och bygga kompetens för att på bättre sätt värna om den.

Några av Mörbylånga kommuns satsningar

 • Långgräsytor
  En stor omställning startade 2018 med att göra om utvalda kortklippta gräsmattor till så kallade långgräsytor. Genom ängsskötsel skapas långsiktigt ytor med större biologisk mångfald än vad kortklippta rena gräsmattor kan erbjuda.
 • Investering ”K-vagn”
  2018 köptes en K-heat weedkiller maskin (”K-vagnen”) in för att vi ska kunna hålla ogräs borta utan att använda gifter. Vi använder främst mekanisk bekämpning och hetvatten för att bekämpa ogräs.
 • Framtidslabbet i Mörbylånga
  Ett projekt, som framför allt varit aktivt under 2019-2020, med experimentverkstäder riktade mot barn- och unga, men där alla välkomnades att arbeta kreativt och praktiskt med att forma en hållbar framtid. Bland annat tillverkades insektshotell som har placerats ut i Mörbylånga och föreläsare från Länsstyrelsen i Kalmar informerade om situationen för vildbin och andra pollinatörer.
 • Betande får i Snäckstrand
  Ett område i Snäckstrand i Färjestaden är inhägnat och håller sedan 2020 betande får under sommarsäsongen. Det gynnar den biologiska mångfalden och är dessutom ett populärt ställe att stanna till på.
 • Bättre förutsättningar för vilda bin
  Länsstyrelsen i Kalmar har i sitt pollineringsprojekt inventerat gräsytor i kommunen och hittat värdefulla platser som kan göras ännu bättre för bland annat hotade vildbin. Länsstyrelsen och kommunen samverkar för att göra verklighet av förslagen.
 • Restaurering av våtmarken i Igelmossen i Tveta
  Ytterligare ett värdefullt projekt i samverkan med Länsstyrelsen är restaurering av delar av den igenväxande våtmarken i Igelmossen i Tveta. Målet är att återskapa öppna kalkfuktängar och rikkärr för att gynna den biologiska mångfalden och klimatet.

Biologisk mångfald – en uppgift för alla

Olika miljöer lockar till sig olika arter. Bland annat därför är det viktigt med variation i landskapet. För att öka mångfalden kan man sköta naturen för att gynna miljöer som olika arter trivs i. En hög artrikedom gör att naturen blir mer motståndskraftig mot förändringar i klimatet, sjukdomar och angrepp av skadeinsekter.

Livet i trädgårdarna skapar tillsammans med de stora grönområdena en gemensam väv av grönska. De berikar de lokala platserna, men skapar också viktiga spridningsvägar för växter och djur.

Här kan du läsa mer om hur Mörbylånga kommun arbetar för att öka den biologiska mångfalden och vad du själv kan göra för att bidra.

Senast uppdaterad: 2023-11-23 Publicerad: 2023-04-13
Gå till topp