Strandskydd

Strandskyddet syftar till att värna allmänhetens tillgänglighet till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I Mörbylånga kommun är strandskyddet utvidgat till 300 meter.

Strandskyddet omfattar enligt lag (Miljöbalken 7 kap) land och vattenområden 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet kan dock utvidgas inom vissa områden som är skyddsvärda. I Mörbylånga kommun är strandskyddet utvidgat och gäller 300 meter upp på land och 300 meter ut i vattnet längs våra kuster. Inom område där det finns detaljplan är som regel strandskyddet upphävt.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader eller ändra användning av byggnader eller andra anläggningar
  • utföra anläggningar eller anordningar som hindrar allmänhetens tillträde till mark som är tillgänglig enligt allemansrätten
  • vidta åtgärder som förändrar livsvillkoren för djur och växter

Ansökan om dispens

Man kan ansöka om dispens från strandskyddet. För att dispens ska kunna medges ska något av de sex särskilda skäl som finns uppräknade i lagen kunna åberopas.

Kommunen beslutar om dispens i områden som inte omfattas av annat skydd enligt 7 kap Miljöbalken, till exempel landskapsbildsskydd eller natura 2000 område. Inom sådana skyddade områden är det Länsstyrelsen som handlägger dispensen.

Kontakta gärna kommunen för att få information om vad som gäller för din fastighet.

Sidan granskad 13 augusti 2015 Kommentera sidan