Byggprocessen

Här hittar du information om vad som händer efter att du lämnat in din lovansökan eller anmälan

Startbesked

När vi mottagit din ansökan får du ett bekräftelsebrev. Inom tre veckor får du en begäran om komplettering om så är nödvändigt.
När ärendet är komplett ska du enligt plan- och bygglagen vid bygglov få besked inom 10 veckor. Om utredningsbehov finns kan handläggningstiden vid bygglov förlängas en gång med högst 10 veckor till, totalt 20 veckor. För anmälan är handläggningstiden fyra veckor. Denna tid kan förlängas med högst ytterligare fyra veckor, totalt högst åtta veckor.
När lov eller anmälan är beviljad får du ofta även ett startbesked, d.v.s. du får påbörja åtgärden. Vid bygglov ska beslutet även ha hunnit vinna laga kraft innan åtgärden får påbörjas, detta inträffar fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (beslutet vinner laga kraft om ingen överklagan har inkommit under denna tid).

Tekniskt samråd

Om det behövs kan handläggaren kalla till ett tekniskt samråd och detta sker innan startbesked har lämnats. Tekniskt samråd behövs dock inte om det inte behövs någon kontrollansvarig. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, kontrollplanen och handlingarna i övrigt. Vid samrådet bestäms också om det behövs ett arbetsplatsbesök längre fram. 

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs vid stora eller komplicerade byggprojekt eller om handläggaren och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesök kontrolleras utsättningen, den kontrollansvariges besök på arbetsplatsen, dagvattenhanteringen med mera.

Slutsamråd

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd håller på att avslutas ska ett slutsamråd vanligtvis hållas. Byggherren bör kontakta handläggaren i god tid innan byggnationen har färdigställts. Vid slutsamrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen har uppfyllts, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningarna för ett slutbesked.

Slutbesked

När byggnationen är klar ska den ifyllda kontrollplanen och eventuellt ytterligare handlingar skickas in till handläggaren. Därefter kan handläggaren ge ett slutbesked. Ett slutbesked innebär att byggnadsverket får tas i bruk. Detta innebär att det föreligger ett användningsförbud fram tills dess att ett slutbesked har utfärdats.

Byggsanktionsavgifter

I och med nya plan- och bygglagen (2011-05-02) gäller hårdare regler avseende byggsanktionsavgifter för olovliga åtgärder. Detta innebär att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om en avgift om någon påbörjar en åtgärd innan startbesked är lämnat och/eller tar byggnad i bruk innan det finns ett slutbesked. Läs mer på Boverkets hemsida.  

Sidan uppdaterad 21 augusti 2019 Kommentera sidan