Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Bygga nytt, ändra eller riva/Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse

Inom sammanhållen bebyggelse gäller utökad bygglovsplikt, vilket innebär att all ny-, om- och tillbyggnation kräver bygglov (undantaget är jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader, som är befriade).

I Mörbylånga kommun gäller sammanhållen bebyggelse för de flesta radbyar samt byar och samhällen som utgörs av minst 10 bostadshus som inte ligger längre ifrån varandra än 150 meter. Även lador, logar, uthus och andra komplementbyggnader ingår i den sammanhållna bebyggelsen.

Utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse

Bor du utanför planlagt område eller sammanhållen bebyggelse får du göra mindre ändringar av din fastighet utan lov. Det krävs inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad, uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. En åtgärd får dock uppföras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Undantag gäller dock för fastigheter inom område för strandskydd, vattenskydd, landskapsbildsskydd och riksintresse för kulturmiljövård. Kontakta gärna kommunen för att få mer information.

Sidan uppdaterad 8 mars 2019 Kommentera sidan