Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Bygga nytt, ändra eller riva/Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse

Inom sammanhållen bebyggelse gäller utökad bygglovsplikt, vilket innebär att all ny-, om- och tillbyggnation kräver bygglov (undantaget är jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader, som är befriade).

I Mörbylånga kommun gäller sammanhållen bebyggelse för de flesta radbyar samt byar och samhällen som utgörs av minst 10 bostadshus som inte ligger längre ifrån varandra än 150 meter. Även lador, logar, uthus och andra komplementbyggnader ingår i den sammanhållna bebyggelsen.

Utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplanelagt område och  sammanhållen bebyggelse gäller även här bygglovsplikt, men det är tillåtet att uppföra komplementbebyggelse som t.ex. garage och uthus utan lov, under förutsättning att bebyggelsen inte dominerar över huvudbyggnaden på tomten. Det är också tillåtet att bygga till huvudbyggnaden en gång utan lov, om utbyggnaden inte överstiger 30 procent av den ursprungliga byggytan.

Tänk på att åtgärden inte ska vidtas närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. En åtgärd får dock uppföras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Andra regler kan dock gälla för fastigheter inom område för strandskydd, vattenskydd, landskapsbildsskydd och riksintresse för kulturmiljövård. Kontakta gärna kommunen för att få mer information.

Sidan uppdaterad 8 mars 2019 Kommentera sidan