Du är här: Start/Uppleva & Göra/Föreningar, föreningsliv/Lotteritillstånd

Lotteritillstånd

Kommuner kan bara godkänna registreringslotterier

Från den första januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2019 är 46 500 kronor). Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

En registrering får gälla i högst fem år.

Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd och av kommunen godkänd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Om kommunen eller kontrollanten anser att föreståndaren inte fullgör sitt uppdrag på lämpligt sätt kan föreningen åläggas att utse ny föreståndare vars lämplighet prövas av kommunen.

Innan lotteri startas ska anmälan och vinstplan presenteras för kontrollanten och godkännas.

Avgifter

Bevis om registrering enligt §17 kostar 300 kronor.
Kommunen fakturerar kostnaden för beviljat tillstånd.

Ansökan

Ansökan om lotteritillstånd görs till Mörbylånga kommun. Följande handlingar ska bifogas ansökan:

 • ifylld ansökningsblankett
 • stadgar (om dessa inte redan finns hos kommunen)
 • verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
 • ekonomisk redovisning
 • protokollsutdrag med ovan nämnda styrelsebeslut

Normal handläggningstid är tre veckor.

Redovisning

Föreningarnas lotterier redovisas 1 gång per år senast den 1 april till kommunen. Det är lotterikontrollanten som ser till att redovisningen görs.
Efter sammanställning redovisar kommunens handläggare den totala lotteriverksamheten i Mörbylånga kommun till Spelinspektionen.


Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens

1. En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2019, 11,63 kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2019, 7 750 kronor).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
  1. en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
  2. ett bingospel som föreningen anordnar.

2. Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2019, 11,63 kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2019, 775 kronor).
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
  1. en offentlig nöjestillställning.
  2. en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  3. en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

3. Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens

Licens eller registrering krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis "gilla och dela" i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp.

Sidan uppdaterad 22 juli 2019 Kommentera sidan