Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Folkhälsa

Folkhälsa

Folkhälsa är en beskrivning av hur en hel befolkning mår fysiskt, psykiskt och socialt. Befolkningens hälsotillstånd beror både på individens ansvar och på vilka förutsättningar samhället skapar för individen, genom till exempel politiska beslut.

Hälsan skapas och upplevs av människor inom ramarna för deras vardagsliv; där de lär, arbetar, leker och älskar. Hälsa uppstår när man bryr sig om sig själv och andra, när man kan fatta beslut och ha kontrollen över sina levnadsomständigheter och kan vara säker på att det samhälle man lever i ger förutsättningar för alla att uppnå en god hälsa.

Folkhälsorådet har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i Mörbylånga kommun. Rådets uppgift är att på olika sätt skapa goda förutsättningar för en positiv hälsoutveckling bland invånarna i Mörbylånga kommun. Folkhälsorådet utses av kommunstyrelsen. Folkhälsosamordnaren samordnar det lokala arbetet.

Folkhälsoprofil

Att följa hälsoutvecklingen är av stort värde och behövs i planeringen av hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Folkhälsotatistiken utgår från riksdagens 11 nationella målområden och de bestämningsfaktorer som enligt forskningen har störst betydelse för en positiv hälsoutveckling.

Mörbylånga kommun har i många avseende en bra hälsa och ligger på flera områden över genomsnittet i länet och riket.

Folkhälsoprofil (pdf, nytt fönster)

Folkhälsplan med mål

Folkhälsoplanen med Mörbylånga kommuns mål antogs i Kommunfullmäktige 2016-12-20.

Folkhälsoplan 2017-2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Folkhälsoinsatser

Folkhälsorådet har valt att arbeta med 3 fokusområden mellan 2017-2020:

  1. Alkohol- och drogfri uppväxt
  2. Psykisk hälsa och välbefinnande
  3. Hälsofrämjande levnadsvanor

Just nu pågår arbetet med att inventera befintliga insatser samt ta fram handlingsplaner för respektive fokusområde. Planerna kommer att innehålla konkreta åtgärder, tidplaner och vilka som är ansvariga för att det ska bli genomfört.

Sidan uppdaterad 16 mars 2017 Kommentera sidan