Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Trygg och säker/Kommunens krisberedskap

Kommunens krisberedskap

Kommunens skyldigheter vid en extraordinär händelse regleras i ”lag om extraordinära händelser i kommuner och landsting”. Bland annat ska kommunen arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser och ha planläggning för hur verksamhet som alltid måste fungera har säkerställts.

Med en extraordinär händelse, eller en kris, i en kommun menas en händelse som:

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun

I Mörbylånga kommun finns en krisledningsnämnd som kan ta över det politiska beslutsfattandet vid en kris.

Kommunen träffar andra samhällsviktiga myndigheter och organisationer i ett krishanteringsråd, gemensamt för hela Öland. Rådet har till uppgift att förebygga extraordinära händelser och att möjliggöra en effektiv samverkan vid en inträffad händelse inom kommunens yta.

Vid olyckor, bränder, mindre översvämningar, saneringsarbete med mera, och där det är behov av ett mycket snabbt ingripande, är det i första hand räddningstjänsten som har ansvaret.

Sidan granskad 22 februari 2017 Kommentera sidan