Juridisk hjälp av Notarius publicus

Notarius publicus är en person, ofta en jurist, som ska hjälpa allmänheten med att kontrollera riktigheten i olika uppgifter, till exempel:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar  
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan. 

En notarius publicus utses av länsstyrelsen. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Kontaktuppgifter och mer information om notarius publicus finns på länsstyrelsens webbplats.

Sidan uppdaterad 25 augusti 2016 Kommentera sidan