Adoption

Adoption innebär att uppta ett barn som sitt eget. Det betyder juridiskt att banden med de biologiska föräldrarna bryts.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Makar, registrerade partner eller ensamstående som vill adoptera barn ansöker om medgivande från socialnämnden att ta emot ett utländskt barn för adoption Barnet får samma rättigheter som ett biologiskt barn. Familjerätten genomför utredningen som ligger till grund för socialnämndens beslut.

Familjerätten företräder barnets intressen i adoptionsprocessen och ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda. Vill man adoptera måste man ha genomgått den den obligatoriska föräldrautbildningen.

Vid internationella adoptioner delas ansvaret med ursprungslandet som försäkrar att barnet kan adopteras. Beslut om adoptionen går då via tingsrätten, som begär yttrande från socialnämnden. När barnet anlänt till Sverige utför familjerätten återkommande uppföljningsrapporter som föräldrarna skickar till barnets ursprungsland. Hur många och hur länge skiljer sig från land till land.

Hur går en adoption till?

Ni ska ha deltagit i en obligatorisk föräldrautbildning som anvisas av familjerätten. För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande av vård-och omsorgsnämnden. Nämndens beslut grundas på en så kallad hemutredning som görs av familjerätten. Hemutredningen används som presentation av er som blivande adoptivförälder vid adoption av utländska barn.

Hemutredningen behandlar bland annat adoptivföräldrarnas:

• Kunskap om adoptivbarn och deras behov
• Insikt om vad adoption innebär
• Erfarenhet av barn
• Ålder, bostad, arbete, ekonomi
• Hälsa
• Personliga egenskaper
• Socialt nätverk

Sidan uppdaterad 10 maj 2019 Kommentera sidan