Barn och familj

Barn och unga har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Är du orolig för att ett barn i din närhet far illa eller lever under ogynnsamma uppväxtvillkor? Är du själv barn och upplever oro eller otrygghet i din hemmiljö eller är orolig för dina egna levnadsvanor? Kontakta oss inom barn och familj för att få råd och stöd, information, vägledning eller hjälp att göra en anmälan. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på länken till höger på sidan.

Anmälningsskyldighet

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

Om du tror att ett barn far illa eller har problem, men inte säkert vet om du vill eller är skyldig att göra en anmälan, kan du kontakta oss för rådgivning. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på länken till höger på sidan. Om du uppger namnet på barnet det gäller kan vi ha skyldighet att ingripa. Vill du prata om saken innan, kan du berätta om problemet utan att säga vem det gäller. Du kan också ringa anonymt. Säger du ditt namn kan vi inte garantera anonymitet. Du kan givetvis också ringa för att du själv vill ha råd eller stöd i någon fråga som rör barn, ditt eget eller andras.

Hot och våld i nära relation

Om du har du sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt för våld, eller har svårt att hantera din egen ilska. Då kan du få stöd och hjälp av kommunen. Klicka här för mer information.

Sidan granskad 1 april 2022 Kommentera sidan