Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Kognitiv svikt/demens

Kognitiv svikt/demens

Kognitiv svikt kan förekomma vid en rad olika sjukdoms­tillstånd, såsom Stroke, Alzheimer och Parkinsons sjukdom. Med kognition menas de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Exempel på detta kan vara minnesproblem, ordglömska eller svårigheter att planera och utföra sysslor.

I kommunen och landstinget finns hjälp att få för dig och dina anhöriga.

Biståndshandläggare

Du kan enligt socialtjänstlagen få stöd och hjälp att klara dig på egen hand i ditt boende. Du själv eller din företrädare kan göra en ansökan hos biståndshandläggaren. Efter utredning beslutas om du har rätt till insatsen. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Information om hur du överklagar ges i samband med avslaget.

Demensansvarig distriktsjuksköterska i landstinget

Har i uppdrag att medverka vid demens­utred­ningar, läkemedelsuppföljning samt fungera som stöd för patienter och dess anhöriga. Demens­sköterskan är en länk mellan patient/anhörig och sjukvården samt förmedlar kontakt vid behov av stöd och hjälp­insatser av olika slag.

Demensansvarig sjuksköterska i kommunen

Kommunens demenssjuksköterska erbjuder råd och stöd till personer med demens­­diagnos samt till deras anhöriga oavsett boendeform. Sjuksköterskan ger även handledning och håller utbildningar för omsorgspersonalen.

Arbetsterapi och sjukgymnastik - Rehab

Kommunen ansvarar för rehabilitering, habilitering och hjälp-medel i det egna hemmet, i särskilt boende och i kommunens dagverksamheter. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster utför bedömningar, träning och handledning i hemmet/ särskilt boende samt förskriver tekniska hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt att självständigt utföra aktiviteter i vardagen.

Anhörigkonsulent

Om du vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning erbjuds du anhörigstöd. Du behöver inte vara släkt med personen som du stödjer eller vårdar. Personen kan vara inom familjen, en god vän, granne eller annan närstående. Kommunens anhörigkonsulent kan hjälpa dig så att du får det stöd du är berättigad till. Du kan också kontakta konsulenten för enskilda samtal.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är till för dig som vårdar en anhörig i hemmet som inte kan lämnas ensam. Avlösningen syftar till att ge dig som anhörig möjlighet till aktiviteter utanför hemmet och innebär att hemtjänstpersonal avlöser dig i hemmet. För att bli beviljad avlösarservice ska din närstående vara långvarigt sjuk eller ha ett varaktigt funktionshinder samt ett omfattande omvårdnadsbehov. Avlösningens omfattning beror på vilket behov av avlösning du har som anhörig.

Dagverksamhet vid demens

För dig med demenssjukdom finns dagverksamheter där du kan delta i olika aktiviteter och få social gemenskap. Syftet med dagverksamheten är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och olika former av sinnesstimulering. Dagverksamhet finns i Färjestaden (Ladan) och Södra Möckleby (Syrenen). Det är kostnadsfritt att delta. Du betalar för eventuella resor till och från dagverksamheten samt mat och fika.
Du ansöker om dagverksamhet via din biståndshandläggare. 

Sidan uppdaterad 29 maj 2019 Kommentera sidan