Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Avgifter

Avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2021

AvgiftsslagAvgift 2021
Avgift enligt maxtaxa 2 139 kr/mån
Trygghetslarm 250 kr/mån 
Installation av trygghetslarm (utanför maxtaxan) 200 kr vid installation
Avgift för hemsjukvård och/eller hemrehabilitering för personer inskrivna i hemsjukvården 300 kr/månad 
Hembesök, patientavgift för hembesök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal   200 kr/besök
Elrullstol för utomhusbruk (utanför maxtaxan) 100 kr/mån 
Utprovning av tekniska hjälpmedel som sker vid kommunens hjälpmedelsförråd 200 kr/gång 
Hämtning av hjälpmedel (utanför maxtaxan) 300 kr 
Mat i särskilt boende 125 kr/dygn 
Mat i samband med biståndsbedömd dagverksamhet enligt SoL 1 210 kr/mån eller 55 kr/dag
Dagrehab 40 kr/dag i vårdavgift + 55 kr för mat/dag
Korttidsverksamhet 71,30 kr/dag i vårdavgift + 125 kr för mat/dag
Växelvård 71,30 kr/dag i vårdavgift + 125 kr för mat/dag 
Förbrukningsartiklar särskilt boende, nivå 1 100 kr/mån 
Förbrukningsartiklar särskilt boende, nivå 2 200 kr/mån


Maxtaxa

Maxtaxan (högkostnadsskyddet) är det högsta belopp som kommunen sammanlagt får ta ut för alla vård- och omsorgsinsatser tillsammans. För 2021 är maxavgiften 2 139 kr.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är den högsta summan som kommunen maximalt får ta ut för vård- och omsorgsinsatser upp till maxavgiften. Avgifts­utrymmet är individuellt och baserar sig på den enskildes individuella inkomster/utgifter, om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre kommer ingen avgift att tas ut.

Så här räknar vi ut ditt avgiftsutrymme:

+ Nettoinkomst per månad
+ Bostadstillägg/bidrag
- Boendekostnad/hyra per månad
- minimibelopp per månad
= Avgiftsutrymme i kronor/månad

Vårdinsatser som ingår i maxtaxan (högkostnads­skyddet):

  • Hemtjänstavgift
  • Hemsjukvård
  • Hemrehabilitering
  • Vårdavgift dagrehabilitering
  • Vårdavgift särskilt boende
  • Vårdavgift korttidsboende
  • Vårdavgift växelvård

Minimibelopp

Minimibeloppet är en summa som vi räknar med när vi räknar ut den enskildes avgiftsutrymme. Minimibeloppet är tänkt att täcka kostnaderna som man har under en månad. Enligt socialtjänstlagen ska minimibeloppet täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och tv-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet för 2021 är:

- för ensamstående: 5 373 kr
- för makar: 4 511 kr

Man kan ansöka om förhöjt minimibelopp om man har fördyrade levnadskostnader som är varaktiga under större delen av året. Fördyrade levnadskostnader kan vara till exempel arvode god man, medicin, sjuktransport eller matkostnader.

Det är den enskilde som har ansvar att uppgifterna kommer in till kommunen. Fördyrade levnadskostnader kan anges i inkomstförfrågan, som skickas ut en gång om året, eller i samband med vårsinsatsens start.

Fördyrande kostnader för mat på särskilt boende tar kommunen hänsyn till med automatik. Det innebär att man inte meddela det via inkomstförfrågan. Man får då extra förbehåll på mellanskillnaden mellan den aktuella matkostnaden och konsumentverkets referensvärden.

Räkneexempel hemtjänst

Hemtjänstavgiften är 332 kr per timme. Den totala avgiften får inte överstiga 2 139 kr per månad, som är maxtaxa i Mörbylånga kommun. Ditt individuella avgiftsutrymme avgör hur mycket du ska betala om ditt avgiftsutrymme är lägre än 2 139 kr.

Räkneexempel 1:

Stina har fått hemtjänst som startar den 15 december. Den beviljade insatsen är 50 timmar i månaden, den utförda tiden december månad blev 20 timmar.

Stinas avgiftsutrymme är 3 000 kr

Uträkning: 20 x 332 kr = Maxavgift/ 2 125 kr/mån

Räkneexempel 2:

Stina har fått hemtjänst som startar den 1 december. Den beviljade tiden är 4 timmar, den utförda tiden i december månad blev 4 timmar.

Stinas avgiftsutrymme är 3 000 kr

Uträkning: 4 x 332 kr = 1 328 kr/mån

Räkneexempel 3:

Stina har fått hemtjänst som startar den 1 december. Den beviljade insatsen är 50 timmar. Den utförda tiden för december månad blev 50 timmar.

Stinas avgiftsutrymme är 350 kr

Uträkning: 50 x 332 kr = Avgiftsutrymme/ 350 kr/mån

Sidan uppdaterad 15 september 2021 Kommentera sidan