Du är här: Start/Start/Nyheter/VA-utbyggnad till Björkelid och Porskärr

VA-utbyggnad till Björkelid och Porskärr

Mörbylånga kommun har beslutat att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten (”avlopp”) till Björkelid och Porskärr. Med anledning av att vi nu påbörjar projektering av ledningarna vill vi informera om följande.

  • Syftet med utbyggnaden är att kunna ansluta fastigheter till kommunalt vatten och avlopp (VA). Dessa fastigheter kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Fastigheter inom verksamhetsområdet har enligt lagen rätt att ansluta sig till det kommunala vatten- och spillvatten-nätet, och i de flesta fall finns det också en skyldighet att ansluta sig.
  • Totalentreprenör för utbyggnad av ledningarna är Älmby Entreprenad AB. Entreprenören har anlitat Norconsult för projektering av ledningarna. Entreprenören eller dess konsult kommer inför projekteringen att utföra höjdmätningar av marken i området, inventering av befintliga enskilda avlopp samt geotekniska markundersökningar. Inventeringen medför att er tomtmark kan komma att beträdas av entreprenören, konsulten och av Mörbylånga kommun.
  • De markägare som berörs av ledningsdragningen, provgropsgrävningar och liknande kommer att kontaktas för samråd om ledningsläge eller placering av provgropar. Avtal om ledningsrätt samt ersättningar för detta hanteras av Lantmäteriet.
  • Byggstart för utbyggnaden är planerad till våren 2022, med färdigställande i december 2022. Detta förutsätter att samtliga tillstånd och ledningsrätter har erhållits före byggstart.
  • Mörbylånga kommun anlägger anslutningsledningar (så kallade servisledningar) fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten är det sedan fastighetsägarens ansvar att bygga och sköta ledningarna. Anslutning till det kommunala VA-nätet kommer att kunna ske tidigast efter årsskiftet 2022/23.
  • Ytterligare information kommer att skickas ut under projekteringens gång. Vi kommer även att kalla till minst ett informationsmöte. Samråd kommer att ske med varje fastighetsägare om lämplig anslutningspunkt för kommunalt VA.

Frågor om projektet kan ställas till vattenfjarrvarme@morbylanga.se, eller till Mörbylånga kommuns servicecenter på 0485-470 00.

Sidan uppdaterad 1 juni 2020 Kommentera sidan