Du är här: Start/Start/Nyheter/Kommunens ekonomiska resultat för 2018 blir 47 miljoner

Kommunens ekonomiska resultat för 2018 blir 47 miljoner

Överskottet är starkt påverkat av återhållsamhet när det gäller inköp, ändrade redovisningsprinciper och oväntade positiva händelser.

Vid en presskonferens under tisdagen presenterade Mörbylånga kommun sitt resultat för 2018. Det budgeterade resultatet på 8,8 miljoner kronor landade till slut på 46,7 miljoner.

Förklaringar till resultatet

För att förklara utfallet kan resultat delas upp i två delar: verksamheter och finanser.
När en budget läggs budgeterar kommunen endast intäkter och kostnader som är förutsägbara. När det gäller verksamheterna är kostnaderna i större utsträckning enklare att förutspå.

Verksamheterna

  • Cirka 13 miljoner kronor av överskottet kommer från verksamheterna och beror till stor del på att verksamheterna har varit återhållsamma med inköp den ekonomiska medvetenheten har ökat, trots att det inte har funnits något sparbeting under året. Vi kan konstatera att sparbetinget som genomfördes 2017 har fått en positiv effekt som återspeglar sig i 2018 års resultat.
  • Högre intäkter för bygglov och försäljning av exploateringsfastigheter har bidragit till överskottet.
  • Kommunen har inte haft några kostsamma bostadsanpassningar eller fastighetsrenoveringar, som kan vara svåra att planera.
  • Under 2018 har flera satsningar gjorts för att effektivisera verksamheter. Bland annat har vi köpt in flera system för effektivare processer som handläggarstöd, beslutsstödssystem och inköpsportal. Även om detta har kostat både pengar och energi ser vi redan att det har sparat pengar.
  • Verksamheterna har varit noga och kreativa i arbetet att söka statsbidrag och andra möjliga bidrag från olika externa parter.

Finanser

  • Den största delen av kommunens överskott mot budget beror på ändrade redovisningsprinciper för kapitaltjänstkostnader. Kommunen har under 2018 övergått till att redovisa sina anläggningar enligt komponentavskrivning, vilket innebär lägre kapitaltjänstkostnader med 16,5 miljoner kronor. Denna redovisningsprincip skulle varit införd redan 2014 så det var hög tid för kommunen att övergå till detta.
  • Skatteintäkterna och generella bidrag blev 5,5 miljoner lägre än budgeterat men detta vägs upp av låga räntekostnader och reavinster och utdelningar på våra pensionsplaceringar.
  • Kommunen har fått byggbonus på 1,9 miljoner.
  • Den pott som kommunen har avsatt för semesterlöner, löneökningar, pensionskostnader och resursfördelning har inte behövt förbrukas fullt ut.

Fyra frågor till ekonomichef Åsa Bejvall:

Kan kommunen tillgodoräkna pengarna för 2018 till 2019?

– Vi sparar pengarna för att för att slippa lägga in ytterligare sparbeting under 2019 samt kunna investera mer utan att ta lån framöver. Kommande år kommer att bli tuffare.

Varför spara när det finns pengar från 2018?

– Vi har inte lika mycket pengar 2019, då skatteintäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna.

Varför minskar skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna ökar?

– För att det blir fler äldre i kommunen och därmed kommer det bli färre personer som ska försörja fler.

Hur kan det bli 47 miljoner kronor i ett plusresultat?

– Dels hade vi komponentavskrivningarna, samtidigt som det alltid finns saker som är svåra att prognostisera, som till exempel bostadsanpassningsbidrag, akuta underhållsåtgärder på fastigheter, rea-vinster av exploateringsmark och KLP (Kalmar läns pensionsförvaltning).

Sidan uppdaterad 5 februari 2019 Kommentera sidan