Du är här: Start/Start/Nyheter/Information till vårdnadshavare och personal angående fall av kikhosta på Gårdby skola, Öland

Information till vårdnadshavare och personal angående fall av kikhosta på Gårdby skola, Öland

Under veckan har ett av barnen i sexårsverksamheten på Gårdby skola diagnosticerats med kikhosta. Med anledning av detta kommer här lite information från smittskyddsläkaren. Det i första hand hos spädbarn under 1 år, gravida i slutet av graviditeten samt ovaccinerade barn som man behöver vara extra uppmärksam på diagnosen.

Kikhosta är en luftvägsinfektion som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Den sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Insjuknandet börjar ofta med lite feber, snuva och hosta. Hosta nattetid är vanligt. De två första veckorna av sjukdomen är svår att skilja från vanlig förkylning. Under dessa två veckor är dock smittsamheten som störst. När kikningarna kommer har smittsamheten börjat minska. Efter fyra veckor räknar man med att smittsamheten har upphört (sex veckor räknas vid kontakt med spädbarn). Inkubationstiden (tid från smitta till insjuknande) är 7-14 dagar.

Barn med kikhosta får lov att vistas i förskolan/skolan om deras allmäntillstånd tillåter det. Smittspridning har redan skett och en avstängning av sjuka barn hjälper föga. Barn som har mycket hosta med påverkat allmäntillstånd eller kräkningar bör vara hemma. När hostan inte är lika intensiv minskar också risken för att smitta fler personer, även om barnet fortfarande kan smitta.

(För-)skolebarn som har nyfödda syskon hemma

Spädbarn under 6 månader kan bli allvarligt sjuka av kikhosta. De saknar skydd och föräldrarna bör därför aktivt försöka undvika att barnet smittas. Vet man om att det går kikhosta så kan man som förälder vara mer observant på de första symtomen och snabbare få diagnos och behandling för sina barn. Det är viktigt att uppge att barnet varit utsatt för kikhosta när man har kontakt med sjukvården, eftersom man inte rutinmässigt tar prov för kikhosta. Det går även flera andra typer av luftvägsinfektioner med hosta för närvarande, och det behövs oftast ett speciellt prov från näsan för att säkerställa diagnosen. Behandling som påbörjas tidigt efter symtomdebuten kan lindra och förkorta sjukdomsförloppet.

Gravida

Om du är gravid när du får kikhosta kan du smitta det nyfödda barnet efter förlossningen. Störst är risken om du har haft en långdragen hosta som inte har uppfattats som kikhosta. Om du får kikhosta efter vecka 27 i graviditeten tar en läkare ställning till om du och de som kommer att leva nära barnet bör behandlas med antibiotika. På detta vis kan det nyfödda barnet skyddas från att bli smittat.

När ges antibiotika?

Barn som är yngre än sex månader och har utsatts för kikhostesmitta behandlas med antibiotika i förebyggande syfte redan innan de har fått symtom. Om de får antibiotika tidigt kan det lindra symtomen eller förhindra att sjukdomen bryter ut.Barn mellan sex och tolv månader som har utsatts för kikhostesmitta behandlas med antibiotika när de har fått de första förkylningssymtomen. Det görs för att sjukdomen ska bli lindrigare. Om behandlingen dröjer mer än en vecka efter sjukdomens utbrott är det inte säkert att den hjälper. Den som är äldre än ett år och har kikhosta, och som inte kan undvika att träffa barn som är yngre än ett år brukar behandlas med antibiotika för att minska smittrisken.Hostmediciner brukar inte lindra besvären.

Vaccination

Kikhosta ingår i Sveriges allmänna barnvaccinationsprogram. De flesta förskolebarn är vaccinerade. Vaccinationseffekten är 70-85 %, vilket innebär att vissa vaccinerade barn ändå kan få kikhosta. Sjukdomsbilden blir då oftast lindrigare. Antalet fall av kikhosta bland förskolebarn har minskat kraftigt sedan vaccinationen infördes år 1996 men på senare år ser vi en ökning av antalet fall nationellt. Dagens småbarnsföräldrar är ofta ovaccinerade eftersom man gjorde ett uppehåll i kikhostevaccinationen under åren 1979-1996 (årtalen kan variera något runt om i landet).

Läs mer

På 1177 finns bra information om kikhosta, http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Kikhosta/

Var skall jag vända mig om jag har frågor eller om mitt barn har symptom?

Kontakta i första hand sjukvårdsrådgivningen på 1177 så kan de hjälpa dig vidare. Smittskyddsenheten har idag (2016-11-18) informerat sjukvårdsrådgivningen, skolsköterskorna och hälsocentralerna på Öland, barnkliniken i Kalmar, barnhälsovården och mödrahälsovården om läget.

Sidan uppdaterad 18 november 2016 Kommentera sidan