Du är här: Start/Start/Nyheter/Förslag till utveckling av torget i Mörbylånga - köpingens hjärta

Förslag till utveckling av torget i Mörbylånga - köpingens hjärta

Med ledorden finrum och samvaro är syftet med förslaget att binda ihop ett splittrat torg till en enhet, öka aktiviteten på torget, lusten att stanna upp samt att göra plats för evenemang, torghandel och marknad. Utvecklingen ska ske med stor respekt för torgets historia och kommer att pågå etappvis under de närmaste åren.

Fram till den 10 september 2020 går det bra att delge tankar och lämna synpunkter till oss. Dessa kommer sammanställas och utgöra en del av underlaget i arbetet med att färdigställa en gestaltningsplan för torget.

Skicka dina synpunkter till:
morbylangatorg@morbylanga.se

Torget i Mörbylånga är idag fragmenterat. Från att ha varit en helhet har torget styckats in i separata delar, t ex för parkering, genomfartsled och grönyta. Den del som idag fungerar som torg är den markerade<kullerstensytan i norr.

Den ensidiga rörelseriktning som idag präglar torget genom Köpmangatans dragning bryts genom att genomfarten på sikt stängs av. Den sammanhängande markbeläggningen gör det enkelt att röra sig över torget i flera riktningar, såväl som att stanna upp.

Det splittrade torget sammanfogas till en helhet. Mindre rumsligheter inom helheten kan med fördel kopplas till intilliggande verksamheter, inte minst för att få bort baksideskänslan på torgets nordöstra del. Helhetsverkan uppnås bl a genom att barriärer som parkering och vägar flyttas.

Markmaterial

Den karaktäristiska kullerstenen bevaras och ligger som en matta över det naturstensgolv som ska hålla ihop torgets hela yta. Markeringar i stenläggningen synliggör rutnätsplanens kvartersindelning. Den befintliga kalkstensgången i söder avgränsar tills vidare det hårdgjorda torget mot den upphöjda lindplanteringen.

Växtlighet

Lindarna ramar även fortsättningsvis in torget. Innanför lindramen har tio nya manna-askar planterats under våren 2020. Två till kan komma att planteras i öster om ytan som idag används för kiosk/servering frigörs. I sydvästra delen återfinns en befintlig ornäsbjörk. Längst i söder avgränsas lindplanteringarna med kalkstensgång och befintlig rosplantering.

Möblering

På torget finns flera historiska element som är viktiga symboler för köpingens utveckling. Dessa lyfts fram och placeras mer centralt. På torget ska också finnas plats för evenemang, scen och bänkar kan placeras fritt vid behov. Omkringliggande verksamheter kan ha uteservering. Torgets södra sida kan aktiveras med t ex vattenspel, luffarschack i markbeläggning och upphöjda sittplatser med plantering. En sammanhållen möblering med belysning och bänkar kommer också att tas fram.

I år fyller Mörbylånga köping 200 år!

År 1824 fastställdes en liten rutnätsplan för Mörbylånga köping med ett stort torg och en hamn. Den rätvinkliga planen bestod av tolv kvarter avgränsade med breda gator. De breda gatorna är sannolikt tillkomna för att förhindra brandspridning. Genom de tydliga siktlinjerna som gatorna utgör, har köpingen en nära koppling till Kalmarsund och till hamnen. Kvarteren utgjordes av fyra tomter vardera, bortsett från två kvarter som halverats för att ge plats åt det 5000 kvm stora torget.

Under 1800-talet och 1900-talets första decennier fanns hantverkare och verksamheter på så gott som alla fastigheter i köpingen. Handelsbodarna var samlade runt torget och senare även utmed Köpmangatan. Torget var köpingens självklara centrum. Här placerades år 1842 den första brunnen i Mörbylånga. Brunnshuset finns kvar och ägs av hembygdsföreningen men står nu på annan plats på torget. Den första gatlyktan i köpingen placerades på torgbrunnen år 1883. Tretton år senare kom
ytterligare två lyktor, en på torget och en vid Kalvhagsbrunnen. Torget var vid den här tiden en sammanhållen stenlagd yta med strikta trädrader och en levande plats med marknader och torghandel.

Under 1960-talet delades torget i två delar, den vackra kullerstenen grävdes upp i söder och ersattes med gräsmatta. Bilen fick ta stor plats på torget med en bred genomfart och parkeringar. Mot söder består torget än idag av en grönyta med damm och angränsande parkeringsplatser bakom en låg mur. Norra delen består av resten av det gamla kullerstensbelagda torget med kiosk och brunnshus samt angränsande parkeringsplatser.

Torghandel runt 1920-1925. Bild från hembygdsföreningen i Mörbylånga.

Sidan uppdaterad 28 juli 2020 Kommentera sidan