Du är här: Start/Start/Nyheter/Detaljplan för del av Glömminge 1:58

Detaljplan för del av Glömminge 1:58

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 27 april 2020.

Planens syfte och läge

Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i Röhälla-Lökenäsområdet. Tomterna ska utgöra en naturlig komplettering till den befintliga bebyggelsen och ta hänsyn till naturvärden i området. Vidare är syftet att tillskapa ett grönområde i form av en passage genom området. Syftet är även att säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten i området.

Planområdet är beläget i Röhälla-Lökenäs, ca 6 km norr om Brofästet. Precis söder om planområdet ligger Lökenäs by och norr om området ligger Ytterrör. Drygt en km österut ligger Glömminge. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2018-04-19 och reviderad 2018-11-22 bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Du hittar ytterligare information och handlingar här.

Sidan uppdaterad 8 maj 2020 Kommentera sidan