Du är här: Start/Start/Nyheter/Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 10 mars

Kommunstyrelsen tog bl.a. beslut om att inrätta en borgerlig namngivningsceremi, handlingsplaner för kultur- respektive näringslivsutveckling samt tilldelningsbeslut för Triberga vattenverk.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 10 mars. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2015/

Inrättande av borgerlig namngivningsceremoni

Den borgerliga namngivningsceremonin är en möjlighet för föräldrar som valt att inte låta sitt barn upptas som medlem i Svenska kyrkan att genomföra en särskild namngivningsceremoni tillsammans med en kommunal officiant. Utformningen av ceremonin sker enligt föräldrarnas önskemål och varje barn som namnges får en minnesgåva från kommunen.

Handlingsplaner för näringslivsutveckling och kulturutveckling

Kommunfullmäktige föreslås tillsätta två tillfälliga beredningar som ska ansvara för att ta fram långsiktiga strategier för näringslivs- respektive kulturutveckling. I avvaktan på dessa strategier har handlingsplaner med aktiviteter för åren 2015-2016 tagits fram för respektive område. Bland annat ska ett näringslivsråd och ett kulturråd inrättas. Mer information om åtgärderna finns beskrivna i planerna.

Nytt vattenverk i Triberga – tilldelningsbeslut

Kommunstyrelsen beslutade att anta följande anbudsgivare:

  • Byggnads-, mark- och VVS-entreprenaden; NCC Construction Sverige AB, anbudssumma 12 573 000 kronor
  • Elentreprenaden; Elajo El- & Energiteknik AB, anbudssumma 2 920 000 kronor
  • Maskinentreprenaden; Je Pool AB, anbudssumma av 4 240 000 kronor

Så ska biogas viktas i den kommande upphandlingen av fordon för skoltrafik

KLT har efterfrågat kommunens besked om hur biogas ska viktas i den kommande upphandlingen av fordon för skoltrafik. Kommunstyrelsen förordar biogas som förstahandsval för skoltrafik, främst på de sträckor där bussarna passerar och/eller är nattparkerade i Mörbylånga. Kommunen behöver ytterligare utreda förutsättningarna för att etablera tankställe för biogas i kommunen innan ett definitivt besked kan lämnas till KLT. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra en sådan utredning, inklusive en jämförelse av fler förnybara alternativ.

Informationsärende

Så påverkar ett handelsområde i Färjestaden övrig handel i kommunen

Niras Sweden AB har på kommunstyrelsens uppdrag gjort en handels­utredning, som bland annat ska visa på hur ett nytt handelsområde vid brofästet skulle påverka övrig handel i Mörbylånga kommun.

Slutrapporten överlämnades till kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.

Utredarna menar att en satsning på ett handelsområde vid Ölands Köpstad skulle stärka Köpstaden som handelsplats, vilket främst är till fördel för sällanköpshandeln.

Utredningen visar också att effekterna på dagligvarubutikerna söder om Färjestaden bli mindre om Coop etablerar sig vid Köpstaden än om etableringen sker vid brofästet. För de två butiker som ligger längst söderut riskeras inte existensen i något av scenarierna. Båda skulle emellertid gynnas av en ökad bostadsbebyggelse.

Slutrapporten ska ligga till grund för revidering av kommunens handelsstrategi, som är från 2008.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

Revidering av översiktsplan

Översiktsplanen beskriver hur kommunen ser på mark- och vatten­användningen i kommunen och har en betydande roll, eftersom den kommer fungera som vägledning vid beslut som rör kommunens utveckling.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade översiktsplanen.

VA-plan

VA-planen innebär att kommunen får en bra samlad bild av nuläget för renoveringsbehov av befintliga avloppsreningsanläggningar, vattenverk och ledningsnät samt inom vilka områden framtida utbyggnad av VA-ledningsnätet ska ske.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar VA-planen.

Sidan uppdaterad 7 april 2015 Kommentera sidan