Du är här: Start/Start/Nyheter/Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 7 april

Kommunstyrelsen beslutade bl.a. om markoptionsavtal för Björnhovda 25:2 och om att köpa fastighet i Kastlösa som är planlagd för villatomter. Ett antal medborgarförslag behandlades också.

Dagens sammanträde var öppet för allmänheten. Mötet inleddes med att Niclas Beermann, teknisk chef, informerade om etapp 2 i arbetet med överföringsledningen. Därefter presenterade ekonomichef Rickard Brivald årsredovisningen för 2014 (se sammanfattning nedan).

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 7 april. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2015/

Svar på medborgarförslag

Utrusta nedre delen av Storgatan i Färjestaden med tillgängliga papperskorgar samt bänkar

Storgatan inklusive trottoarer är Trafikverkets och övriga ytor längs gatan är privata eller ägs av Mörbylånga Bostads AB. Längs Storgatan finns därmed ingen allmän platsmark som ligger under kommunens ansvar. Kommunen kan därför inte placera ut bänkar längs gatan, däremot ska vi se över tillgången på papperskorgar.

Plantering i vattendammen norr om Mörbylånga

Parkavdelningen planerar redan för etappvisa planteringar i dammen i linje med medborgarförslaget.

Vi vill låna sporthallen gratis

Tre medborgarförslag rör önskemål om att få låna sporthallen gratis. Med hänvisning till att kommunfullmäktige beslutat att hyreskostnaden ska vara 60 kronor/timme då fritidsgårdarna lånar sporthallarna avslås medborgar­förslagen.

Fotbollsplan vid Zokker

Förslagsställaren vill ha en fotbollsplan i anslutning till fritidsgården Zokker. Fotbollsplanen försvann i och med att kommunen anlade en streethockey­plan på den gräsyta där det tidigare fanns en fotbollsplan. Fotbollsmålen har nu flyttats till norra sidan av Kvarnvägen, i nära anslutning till Zokker.

Nyttja asfaltplanen mellan hamnbadet och båthamnen på södra kajen i Färjestaden på ett bättre sätt

Förslagsställaren föreslår att asfaltplanen mellan hamnbadet och båthamnen utnyttjas på ett bättre sätt, samt att kommunen bygger bort asfalten med soldäck och växtlighet.

Kommunen kommer fortsätta arbetet med att göra Färjestadens hamn ännu mer attraktiv. Till sommaren kommer vi t.ex. att bygga upphöjda soldäck/sittplatser på asfaltytan närmast badet. Resurser kommer även läggas på hamnparkeringen och ytan mot sandstranden. Vi kommer däremot inte bygga bort asfalten helt, då den är värdefull för att hamnen ska kunna fungera som hamn och för att man ska kunna ha olika arrangemang på Hamnplan. Biltrafik måste tillåtas och räddningstjänsten måste ha tillgång till ytorna mot badet och färjan.

Torget i Mörbylånga behöver rustas upp med blommor och belysning

Kommunens parkavdelning arbetar ständigt med förbättringar för att torget ska bli mer attraktivt men samtidigt behålla sin karaktär.

Spontanidrott/fritidsgårdsverksamhet för barn 10-12 år i Torslunda/Skogsby

Förslagsställaren föreslår att fritidsgårdsverksamheten flyttas till den nybyggda idrottshallen, samt utökning av fritidsledare från två till fyra timmar per vecka.

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att fritidsgårdarnas uppgift är att tillmötesgå och uppmuntra en variation av fritidsaktiviteter, inte bara idrott. Finns det önskemål om idrottsutövning kan verksamheten hyra Torslundahallen för 60 kr/timme.

Markoptionsavtal för Björnhovda 25:2 (vid Järnvägsgatan)

Efter en markanvisningstävling tecknade Myresjö Mark AB samt Kärnhem AB ett köpekontrakt och genomförandeavtal med Mörbylånga kommun. Exploatörerna har inte möjlighet att färdigställa detaljplanen och exploatera området i närtid. Därför har kommunen fått erbjudande att lösa ut dem ur projektet mot ersättning för upparbetade kostnader samt markoptioner.

Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna avtalen och markoptions­avtalen. Markoptionerna avser 4 villatomter för Myresjö och 14 mark­lägenheter för Kärnhem. Kommunen avser att utnyttja en del av området till att bygga en större kommunal förskola.

Kommunen köper fastighet i Kastlösa som är planlagd för villatomter

Kommunen har fått erbjudande att köpa in fastigheten Kastlösa 13:24 från ägaren Myresjö Mark AB. Fastigheten ligger söder om Kastlösa Bygata och är planlagd för 10 villatomter.

Kommunstyrelsen beslutade idag att köpa fastigheten. Ett övervägande skäl är att kommunen vill erbjuda villatomter på olika platser i kommunen.

Uppföljning av tidigare granskning av äldreomsorgen

År 2012 granskade revisorerna processen från biståndshandläggning till verkställighet inom äldreomsorgen. I granskningen framkom ett antal förbättringsområden. Revisorerna har nu gett PWC i uppdrag att följa upp vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit med anledning av det som den föregående granskningen uppmärksammade.

De åtgärder vi har vidtagit är bland annat att personalen som ska dokumen­tera har fått utbildning och en manual över vad som ska dokumenteras. Vi kommer också att säkerställa, bland annat genom internkontroll, att alla har en genomförandeplan. Att underlätta det administrativa arbetet för enhetscheferna är ett arbete som ständigt pågår och utvecklas.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

Revidering av avtal mellan landstinget och kommunerna om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende samt ramavtal om läkarmedverkan

Avtalet är ett förtydligande av hemsjukvårdsavtalet från 2008 och innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan kommunerna och landstinget. I ram­avtalet om läkarmedverkan föreslås en ökad närvaro av läkare i hemsjuk­vården. Ytterligare förtydliganden som avtalet tar upp är att även psykiatriska diagnoser ingår i hemsjukvården, samt att kommunerna och landstinget ska förbättra vårdplaneringarna. Kommunstyrelsen föreslår att avtalet godkänns.

Årsredovisning för 2014 – en sammanfattning

Kommunens befolkning ökade under 2014 med 130 personer och uppgick vid årsskiftet till 14 498 personer, varav 7 357 kvinnor och 7 141 män. Ökningen under 2014 är något under den målsättning som Mörbylånga kommun har med en befolkningsökning på 1 % årligen. Det är emellertid en fortsatt positiv befolkningsutveckling i kommunen.

Årets totala resultat uppgår till 6,1 miljoner. Soliditeten uppgår till 32 % och likviditeten till 149 %. De flesta verksamheter höll sig inom eller väldigt nära budgeten. Den politiska verksamheten, samhällsbyggnadsverksamheten samt vård- och omsorgsverksamheten hade dock mindre negativa avvikelser mot budget. Anledningen till detta är bl.a. högre kostnader för hemtjänsten och fler placeringar än vad man budgeterat med. Däremot gjorde glädjande nog barn- och ungdomsverksamheten ett stort överskott mot budget på ca 4,6 miljoner. Detta mycket beroende på att vi budgeterat för fler barn i våra verksamheter än vad utfallet blev. Fjärrvärmeverksamheten kostade dock oväntat mycket och gör ett underskott mot budget på 3,1 miljoner.

De största investeringarna under året har gjorts i ny skola och idrottshall i Torslunda, olika saneringsarbeten och utbyggnader av VA-nät samt ombyggnad av reningsverken i Färjestaden och Degerhamn. Det stora trycket på förskolor och skolor har inneburit att kommunen påbörjat nybyggnad av en F-6-skola i Färjestaden. Investerings­kostnaderna uppgick till 70 miljoner.

Sidan uppdaterad 5 maj 2015 Kommentera sidan