Du är här: Start/Start/Nyheter/Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 5 maj

Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att inrätta en projekttjänst som kommundelsutvecklare och att samverka med Borgholms kommun om personaladministration.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 5 maj. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2015/

Tjänst som kommundelsutvecklare inrättas för att stödja intresseföreningarna

Intresse­föreningarna (företagsföreningar, byalag, sockenföreningar m.m.) är en tillgång för kommunens utveckling och invånares delaktighet. Flera intresseföreningar driver ärenden och projekt av likartat slag utan direkt kunskaps­överföring sig emellan.

Kommunstyrelsen beslutade att inrätta en projekttjänst som kommundels­utvecklare under 2015-2016, för att främja kommundelarnas utvecklings­arbete. Kommundelsutvecklarens primära uppgift blir att vara samarbetspart och bollplank och erbjuda ett strukturerat och kvalificerat stöd till intresseföreningarna.

Samverkan med Borgholms kommun om personaladministration

Mörbylånga och Borgholms kommuner har fört en diskussion om att samarbeta om personal- och löneadministration. Ett samarbete ger båda kommunerna möjlighet till verksamhetsutveckling med stöd av HR. Båda kommunerna saknar för närvarande personalchef/HR-chef och är i behov av att rekrytera. Samtliga medarbetare har deltagit i diskussionerna och är positiva till samverkan och samlokalisering.

Kommunstyrelsen beslutade att rekrytera en gemensam personalchef/HR-chef som anställs i Mörbylånga kommun. Borgholms kommun köper del av tjänsten. Samlokalisering sker i Färjestaden. Beslutet gäller under förutsättning att Borgholms kommun fattar beslut om samlokalisering i Färjestaden senast den 26 maj 2015.

Svar på medborgarförslag: Återvinningsstation vid Netto, Brofästet

Förslagsställaren önskar en återvinningsstation vid Netto, Brofästet.

Kommunen har varit i kontakt med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för återvinningsstationerna. FTI anser att Brofästet är ett bra läge för en ny återvinningsstation som kan komplettera den som finns vid Björkvägen. När kommunen projekterar för den andra etappen av handels­området vid Brofästet kommer lämplig placering av en återvinningsstation i området att utredas.

Svar på medborgarförslag: Arbeta för att broarbetena inte ska påverka viljan att bo och bosätta sig i kommunen

Förslagsställaren önskar att kommunen engagerar sig så att Trafikverkets arbeten på Ölandsbron inte ska påverka viljan att bo och bosätta sig i kommunen.

Kommunen har vid flertalet tillfällen varit i kontakt med Trafikverket för att påpeka att Ölandsbron är av största vikt för både Öland och Kalmar och att underhållsarbeten bör ske så att påverkan på trafiken ska vara så liten som möjligt. Inför planerade arbeten under 2016-2018 kommer kommunen att kontakta Trafikverket och uttrycka önskemål om bland annat anpassning av arbetstiderna för att underlätta pendlingen, alternativa transporter samt tidig och korrekt information om omfattning och tidpunkt för arbetena.

Svar på medborgarförslag: Ersätt kvicksilverlamporna i våra lyktstolpar med solcellsstyrda lampor

Förslagsställaren föreslår att kvicksilverlamporna i befintlig gatubelysning i Norra Kvinneby ersätts av solcellsstyrda lampor.

Förslaget avslås med hänvisning till att en sådan belysning får en begränsad funktion eftersom de endast fungerar med hjälp av rörelsesensorer. De kvicksilverlampor som finns kvar ska istället bytas ut mot högtrycks­natrium­­lampor.

 

Ärenden som ska vidare till fullmäktige för beslut:

Riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid en tillsyn (augusti 2014) ställt krav på åtgärder gällande utformningen av ett ledningssystem där processer kring Bidayas verksamhet ska identifieras, beskrivas och fastställas. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till riktlinjer för att tydliggöra, effektivisera och säkra kvaliteten för kommunens mottagande av de ensamkommande barnen. Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till riktlinjer antas.

Samverkansöverenskommelse mellan skola och den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Syftet är att tydliggöra de olika huvudmännens ansvarsområden och säkerställa att barn och ungdomar får den vård och det stöd de har rätt till. Överenskommelsen är kopplad till samverkansöverenskommelsen mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning, 2015-2017. Kommunstyrelsen ställer sig bakom den reviderade överenskommelsen.

Avtal om tankställe för biogas och bussdepå

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till avtal mellan kommunen och Småländska Bränslen Växjö Motor Company AB om ett tankställe för biogas och bussdepå i Mörbylånga kommun.

Avtal om nytt bibliotek i Färjestaden

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till avtal med A/S Ölands butikscenter (Ölands köpstad) avseende lokal för biblioteksverksamhet.

Sidan uppdaterad 5 maj 2015 Kommentera sidan