Du är här: Start/Start/Nyheter/Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 8 september

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 8 september.

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 8 september. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2015/

Svar på medborgarförslag

Farthinder på Idrottsgatan på grund av ökad trafik till konstgräsplan

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte alltid kan begränsa hastigheten genom fysiska åtgärder, då det finns trafikanter som inte respekterar dessa.

Fartgupp samt chikaner på vägen genom Kyrkbyn i Mörbylånga

Kommunen har skickat ärendet vidare till Trafikverket, eftersom det är Trafikverket och inte kommunen som ansvarar för gatan.

Övergångsställe med fartgupp på Fågelvägen, mellan cykelbanorna, i Mörbylånga för en säker övergång

Förslagsställaren har kommit in med förslag på övergångsställe med fartgupp, då många barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre passerar denna väg. Kommunen konstaterar att sikten är begränsad och att korsningen därmed utgör en fara. Kommunstyrelsen bifaller medborgar­förslaget.

Lördagsöppet på fritidsgården i Mörbylånga

Förslagsställarna vill ha lördagsöppet på fritidsgården i Mörbylånga. Frågan har behandlats i utredningen om fritidsgårdsverksamheten i kommunen. I förslaget till ny organisation föreslås att fritidsgården Zokker har öppet på lördagar. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

Inrättande av en "sommarkulturskola" (svar på motion)

I en motion föreslår Martina Wärenfalk (S) och Bo Blad (S) att kommunen ska utreda möjligheten att utveckla en sommarkulturskola, att avsätta medel för en samordnare samt att ta fram ett förslag på hur en sommarkulturskola skulle kunna organiseras för att bli långsiktig och hållbar.

Kommunstyrelsen är positiv till att utreda möjligheterna för en sommar­kulturskola. En sådan utredning kan ligga till grund för om medel ska avsättas för en samordnare. Den kan också ge en bild av hur en långsiktigt hållbar organisation eventuellt ska se ut.

Giftfri miljö i kommunens skolor och förskolor (svar på motion)

Motionären Marcus Johansson Persson (C) menar att barn och föräldrar ska kunna känna sig trygga med att det inte finns leksaker och annat material som innehåller farliga kemikalier.

En handlingsplan för giftfri miljö i förskolan har redan påbörjats och en handlingsplan för skola och fritidshem ska upprättas under läsåret 2015/2016.

Yttrande över Betänkande Alungården

Välfärdsberedningen har på kommunfullmäktiges uppdrag utrett förutsättningarna för Alungården. Beredningens uppdrag var att lämna förslag på hur Alungården ska användas i framtiden.

Beredningen har diskuterat olika möjliga sätt att använda Alungården;

  1. Trygghetsboende (blir för svårt och dyrt)
  2. Försäljning (frigöra västra längan från övriga Alungården)
  3. Rivning (om inget intresse finns för att köpa västra flygeln)
  4. Boende för ensamkommande flyktingbarn (kommunen har valt att utveckla sådan boende i Mörbylånga)

Beredningen föreslår i sitt slutbetänkande att Alungårdens västra flygel säljs. I första hand anser beredningen att föreningar ska erbjudas möjligheten att köpa flygeln.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsberedningens förslag.

Handelsstrategi

Nirás AB har på kommunens uppdrag gjort en handelsutredning, som bland annat visar på hur ett nytt handelsområde vid brofästet skulle påverka övrig handel i Mörbylånga kommun. Syftet med utredningen var att den skulle utgöra underlag till en ny handelsstrategi i kommunen. En sådan strategi är nu framtagen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den nya handelsstrategin.

Den framtida turistorganisationen på Öland

Ölands kommunalförbund föreslår att Borgholms och Mörbylånga kommuner överför återstående pengar för turismnätverkssamordnaren. Kommunalförbundet äskar också tillägg med 300 000 kronor/kommun för innevarande år för den utökade framtida turist­organisationen.

Genomlysning av fritidsgårdsverksamheten

Förvaltningen har gjort en genomlysning av fritidsgårdsverksamheten och därefter tagit fram ett förslag till ny organisation för verksamheten.

De förbättringsområden som nämns i förslaget är bland annat behovet av att möta ungdomar på andra arenor än fritidsgårdar, mer samverkan med andra aktörer, förbättrad integration och behov av mer delaktighet och inflytande från ungdomarna.

Enligt förslaget kommer det att finnas två lokaler där fritidsgårdsverksamhet kommer att bedrivas; en på Zokker i Mörbylånga och en på Smaragdskolan i Färjestaden. Även en mobil verksamhet föreslås. Åldersgränsen på båda fritidsgårdarna kommer att vara från årskurs 5 till årskurs 2 på gymnasiet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den nya organisationen för fritidsgårdsverksamheten.

Sidan uppdaterad 8 september 2015 Kommentera sidan