Du är här: Start/Start/Nyheter/Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Pressmeddelande: Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 8 december.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 8 december. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2015/

Äventyrslekplats i Färjestaden – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att kommunen bygger en temalekplats/äventyrslekplats i Färjestaden som ska vara en mötesplats för barnfamiljer. Kommunstyrelsens svar på förslaget är att det redan finns en aktivitetspark vid Färjehallen och som det även finns planer på att bygga ut.

Revisionsrapport – uppföljning av tidigare granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning

Budgetprocessen ska förtydligas ytterligare under 2016 och bli ännu mer långsiktig. Dels genom struktur, konsekvensbeskrivningar och en längre investeringsplan. Det menar kommunens ekonomichef i ett yttrande till revisorerna som följt upp kommunens ekonomistyrning och som menar att man inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet.

Revisionsrapport – granskning av tillgängligheten till handlingar och beslut

Revisorer har granskat hur allmänheten har tillgång till kommunala handlingar och beslut. De anser att kommunen har bra rutiner gällande bland annat utlämnade av allmänna handlingar, anslag av protokoll och expediering av beslut. Revisorerna anser dock att det saknas information om detta på hemsidan. Kommunstyrelsen godkänner kommunchefens förslag till yttrande om att förbättringsåtgärder ska vidtas. Bland annat ska information läggas upp på hemsidan om vad en allmän handling är och hur medborgarna får tillgång till dem. Även en beskrivning av offentlighetsprincipen och sekretesslagen ska tas fram, som arbetsrutiner. Kommunstyrelsen kommer också att utreda rutinen för publicering av handlingar och kungörelse på hemsidan.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

Vill att fler hyresrätter byggs

Kommunen behöver skapa förutsättningar för att fler hyresrätter byggs. Det föreslår Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) i en motion. Anledningen är bostadsbrist och en ökning av invånare i kommunen. Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad då Mörbylånga Bostads AB i sitt ägardirektiv har fått i uppdrag att bygga fler bostäder.

Rondell vid Almérs i Färjestaden

Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) föreslår i en motion att kommunen kontaktar Trafikverket och länsstyrelsen för att bygga en rondell vid Almérs i Färjestaden. Motionärerna menar att det är en hårt trafikerad plats och att trafikanterna utsätts för en stor risk.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunförvaltningen får i uppdrag att föra samtal med andra aktörer för en säker trafiklösning på platsen.

Styrdokument om kommunens krisberedskap

Hur bedrivs och effektiviseras arbetet kring krisberedskap? Hur arbetar vi för att minska eller ta bort risker? Hur fullgör vi de åtaganden vi har som kommun? I styrdokumentet för kommunens krisberedskap beskrivs hur kommunen arbetar med krisberedskap. Kommunstyrelsen godkänner styrdokumentet som gäller under mandatperioden 2015-2018.

Strategi för att motverka våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsen godkänner ett förslag om att inrätta ett team mot våldsbejakande extremism. I teamet ingår flera viktiga funktioner och kompetenser som ska arbeta förebyggande genom att samverka med andra aktörer och stötta verksamheter och deras insatser.

Policy för offentlig konst

Tidigare i år godkände kommunstyrelsen en handlingsplan för kulturutveckling. För att nå målen i denna behövs den offentliga konsten lyftas. Därför har en policy för offentlig konst tagits fram med ett övergripande förhållningssätt till den offentliga konsten. Den ska bidra till tydliga, enhetliga och transparenta regler som främjar konstnärers villkor och stödjer inköpare och de som förvaltar och vårdar den offentliga konsten. Kommunstyrelsen föreslår att policyn antas och att kultur- och näringslivssektorn får i uppdrag att ta fram riktlinjer för offentlig konst i kommunen.

Reglemente för överförmyndaren

En ny organisation för överförmyndaren med en ny gemensam tjänstemannaorganisation för Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner. Det blir verklighet den 1 januari 2016. Förändringarna speglas i förslaget på reglemente för överförmyndaren, som kommunstyrelsen godkänner.

Sidan uppdaterad 8 december 2015 Kommentera sidan