Du är här: Start/Start/Nyheter/Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 6 oktober

Kommunstyrelsen beslutade bland annat om exploateringsavtal för Joels Udde och Snäckstrand. Ett samverkansavtal undertecknades mellan kommunen och TeliaSonera om fiberutbyggnad.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 6 oktober. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2015/

Samverkansavtal för fiberutbyggnad

Idag undertecknades ett samverkansavtal mellan kommunen och TeliaSonera om fiberutbyggnad. Avtalet innebär att parterna ska samverka kring etablering och drift av ett aktivt öppet fibernät och en öppen tjänsteplattform, där leverantörer kan erbjuda bredbandstjänster till boende och verksamheter i Mörbylånga kommun.

Telia ansvarar för att bygga ut och underhålla infrastrukturen, och för att tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral tjänsteplattform. Kommunen ska verka för att sprida informationen om IT-infrastrukturen. Kommunen kommer också att ta emot intresseanmälningar via kommunens hemsida.

Enligt kommunens bredbandsstrategi är målsättningen att 100 procent av kommunens medborgare och näringsliv år 2020 bör ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Detta samarbetsavtal är en del i arbetet med att uppfylla detta mål.

Undertecknandet av samverkansavtal mellan Mörbylånga kommun och TeliaSonera

Exploateringsavtal för Joels Udde och Snäckstrand

Kommunfullmäktige beräknas den 20 oktober anta detaljplaner för Snäckstrand och för delar av Joels Udde. Innan planerna kan antas ska exploateringsavtal godkännas av kommunstyrelsen.

Inom planområdena pågår omvandlingen från stugområde med fritidsboende till villaområde för permanentboende. Detaljplanerna möjliggör också utökad byggrätt för befintliga tomter. Exploateringen är positiv för Mörbylånga kommuns utveckling, särskilt för Färjestaden.

Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtalen och föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade planförslag.

Ärenden som ska vidare till fullmäktige för beslut:

Tillägg till bidragsregler för kultur- och fritidsföreningar

Kommunen får många ansökningar från idrottsföreningar och hembygdsföreningar om investeringsbidrag till om- och nybyggnader, värme och ventilation. En del myndigheter, bland annat Boverket, ställer som villkor för att ge investeringsbidrag till föreningar att kommunen medger delfinansiering genom särskilda investeringsmedel. Kommunens nuvarande bidragsregler tillåter inte investeringsbidrag.

Kommunstyrelsen anser det angeläget att kommunen har möjlighet att ge ett investeringsbidrag till föreningar och föreslår kommunfullmäktige besluta om tillägg till bidragsreglerna så att detta blir möjligt.

Verksamhetsområden för allmänna vattentjänster

Kommunen är skyldig att ordna med vatten och avlopp för boende i ett område om det behövs för att skydda människans hälsa eller miljön. Sådana områden benämns verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. I en översyn har förvaltningen kommit fram till att det finns behov av verksamhetsområden i Bläsinge-Hagby, Degerhamn-Årsvik, Norra Möckleby-Bröttorp, Strandskogen, Tveta och Tävelsrum. Förvaltningen har också tagit fram ett förslag till policy för verksamhetsområden för allmänna vattentjänster.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policyn och de föreslagna verksamhetsområdena.

Sidan uppdaterad 6 oktober 2015 Kommentera sidan