Du är här: Start/Start/Nyheter/Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 2 juni

Kommunstyrelsen beslutade bl.a. om att åldersgränsen för besökare till fritidsgården i Färjestaden ska vara från årskurs 5 till årskurs 2 på gymnasiet, och om tillägg i riktlinjerna för försörjningsstöd.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 2 juni. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2015/

Ny åldersgräns för besökare till fritidsgården i Färjestaden

För närvarande är det barn och ungdomar i åldersgruppen 12-25 år som är välkomna till kommunens fritidsgårdar. Med anledning av oroligheterna vid fritidsgården i Färjestaden under våren har föräldrar meddelat att de inte vill att deras barn besöker fritidsgården för att där finns en del äldre ungdomar/unga vuxna som ibland har ett mindre önskvärt beteende. Det finns också en efterfrågan på en fritidsgård för yngre besökare, bl.a. från Torslunda skola.

Kommunstyrelsen beslutade att ändra åldersgränsen för besökare till fritidsgården i Färjestaden så att verksamheten vänder sig till ungdomar från årskurs 5 till årskurs 2 i gymnasiet. Den nya åldersgränsen gäller fr.o.m. höstterminens start, då fritidsgården flyttar in i nya Smaragdskolan.

Förslag om tillägg till riktlinjerna för försörjningsstöd

Majoritetspartierna i Mörbylånga kommun föreslår åtgärder för att förebygga barnfattigdom. Partierna föreslår att familjer med försörjningsstöd ska ha rätt till utökat stöd i december och inför studentexamen. Kommunstyrelsen beslutar att till barnfamiljer införa extra peng i december och extra peng inför skolavslutning.

Ärenden som ska vidare till fullmäktige för beslut:

Svar på medborgarförslag om driftsbidrag till Ölands museum Himmelsberga

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun beslutar om ett årligt driftsbidrag till Ölands museum Himmelsberga. Kommunstyrelsen föreslår att förslaget avslås.

Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkter

Syftet med vattenskyddsområden är att skydda vårt dricksvatten och säkra tillgången på råvatten för kommande generationer. Till varje vattenskydds område finns skyddsföreskrifter som reglerar olika verksamheter, för både privatpersoner och företag, inom dessa områden.

En revidering av vattenskyddsområdena och dess föreskrifter för Södra Möckleby, Grönhögen, Segerstad, Triberga och Gårdby har nu gjorts. Kommunstyrelsen ställer sig bakom de föreslagna revideringarna.

Köpekontrakt för fastigheter i Mörbylånga hamn

Kommunen har under flera år arbetat för att göra en utveckling av Mörbylånga hamn möjlig. Kommunen har köpt in fastigheter och verksamheter i området och är nu, tillsammans med Mörbylånga Bostad AB, rådig över hela hamnområdet.

Kommunen har nu möjlighet att exploatera området tillsammans med en exploatör, Salman Investment, som vill utveckla området till en helhet. Enligt förslaget ska området få en egen unik identitet men ändå vara anpassat till den äldre delen av köpingen.

Salman Investment kommer att satsa 500 miljoner i projektet. Det kommer bland annat att bli ett hotell med 150-200 rum, ca 100 bostäder samt bad- och rekreationsanläggning för både inomhus- och utomhusbruk. De pengar kommunen får in på försäljningen, sammanlagt 15 miljoner kronor, kommer att återinvesteras i projektet, bland annat till badplats, kaj och allmänna ytor.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till köpekontrakt och tilläggsavtal.

Rätt till önskad sysselsättningsgrad

Under hösten 2014 gjordes en utredning om möjligheten att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad för anställda i Mörbylånga kommun. I budget 2015 avsattes 500 000 kronor till projektet och 35 medarbetare vid Rönningegården har fått möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad till 80 procent.

Kommunstyrelsen föreslår att projektet fortsätter under 2016 genom att erbjuda medarbetare på särskilda boenden en sysselsättningsgrad på 80 procent fr.o.m. 1 januari 2016 och medarbetare på Rönningegården en sysselsättningsgrad på 85 procent fr.o.m. 1 augusti 2016. Samt med tillägget: – Den långsiktiga målsättningen är att erbjuda de medarbetare som så önskar 100 procent.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen

Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem har ändrats. Inkomsttaket för gemensam inkomst i familj höjs och de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa blir 9-27 kronor högre per barn

Kommunstyrelsen föreslår en höjning av barnomsorgstaxan enligt de nya nivåerna för maxtaxa fr.o.m. den 1 augusti 2015.

Sidan uppdaterad 6 oktober 2015 Kommentera sidan