Du är här: Start/Start/Nyheter/Ändring av detaljplan för Stora Vickleby 6:9 m.fl.

Ändring av detaljplan för Stora Vickleby 6:9 m.fl.

Ett förslag till reviderad detaljplan för Stora Vickleby 6:9 m.fl., finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2018-10-29 – 2018-11-12.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplaneändringen är att skapa större och mer varierade byggrätter samt mer flexibla utformningsbestämmelser. De nya bestämmelserna ska ta hänsyn till att planområdet ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljö.

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Vickleby samhälle och gränsar till Linds väg och Carl Malmstens väg. Planområdet omfattar ca 3,3 ha.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, daterad 2018-05-17 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster.
Sista dagen för att lämna synpunkter är den 12 november 2018.

Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.
Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka till:
Mörbylånga kommun,
Plan och bygg
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 29 oktober 2018 Kommentera sidan