Du är här: Start/Start/Nyheter/Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 15 maj

Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 15 maj

Mörbylånga kommuns målmedvetna arbete med att lindra konsekvenserna som uppstått till följd av det nya coronaviruset samt att minska smittspridningen fortsätter. Här följer lägesbilden för vecka 20.

Aktuellt under vecka 20

  • Personalnärvaron ligger för tillfället på normala nivåer bortsett från enstaka avdelningar/enheter inom social omsorg.
  • Annars ser vi att läget har stabiliserats och att vi nu går in i en fas där vi behöver agera och leva med den uppkomna situationen över lång tid där uthålligheten är en av nycklarna.
  • Under veckan fattades beslutet om att ställa in maj månads sammanträde av kommunfullmäktige. Orsaken till det är att de ärenden som finns inte är av den karaktären som motiverar ett möte i rådande situation med det nya coronaviruset och covid-19. Nästa sammanträde är planerat till den 15 juni.

Verksamheterna

Social omsorg

Under torsdagen konstaterades det första bekräftade fallet av en smittad person på ett av våra särskilda boenden i kommunen. Personalen inom äldreomsorgen har sedan en längre tid arbetat förebyggande för att förhindra smittspridning av covid-19, och har hunnit förbereda sig. Sedan en tid tillbaka arbetar all personal inom äldreomsorgen med skyddsvisir under sina arbetspass och vid misstänkt eller bekräftad smitta används alltid fullständig skyddsutrustning.

Samtidigt fortsätter förberedelserna inför uppstarten av evakueringsboendet på Rönningegården. Under torsdagen påbörjades introduktionen för de som anmält sig frivilligt att arbeta där.

Introduktionen och utbildningen kommer fortsätta samtidigt som rekryteringsprocessen pågår. Det är ännu inte helt klart när evakueringsboendet kommer öppna.

Utbildning

Inom utbildningsverksamheten pågår arbetet med kontinuerliga riskbedömningar för att fånga upp och åtgärda eventuella risker och oro. I övrigt flyter verksamheterna på i möjligaste mån som vanligt.

Näringsliv

Från och med vecka 21 kommer kommunen att erbjuda företagarna samtalsstöd via telefonsamtal. Information har gått ut via näringslivsenhetens nyhetsbrev.

Stabsgrupperna

Minskad smittspridning

Fortsatta detaljer kring rutiner för skyddsutrustning arbetas fram. Gruppen arbetar med att försöka förtydliga de rutindokument som finns och få det samlat i en slags checklista. Engagemang från vårdpersonal har också kopplats på för att ta fram dokumenten.

Logistik och material

Rutin för att beställa skyddsmaterial finns nu framtagen samt instruktion om när olika slags handskar ska användas har tagits fram, samt en risk- och konsekvensanalys påbörjad gällande användning av handskar.

Personalförsörjning

Arbetet med bemanning till coronateamet fortsätter och översyn av eventuell förflyttning har påbörjats. Rekrytering av personal till sommarperioden är i full gång och sommarannonsen är förlängd till och med 7 juni.

Intern oro

HR-avdelningen har fortsatt sin punktinsats med stöd till chefer. Det som framkommer vid dessa kontakter samlas i ett gemensamt dokument och kommer att analyseras av HR.

Extern oro

En kommunikationsplan håller på att arbetas fram när det gäller insatser mot exempelvis våld i nära relationer och de som är ensamma och isolerade i och med restriktionerna som råder. Stabsgruppen arbetar med att ta fram olika kampanjer när det gäller dessa frågor – som kommer sträcka sig under hela 2020.

Sidan uppdaterad 15 maj 2020 Kommentera sidan