Till innehåll på sidan

Planprogram Mörbylånga Hamn, Norra Viken och Sockerbruksområdet

I framtiden kan Mörbylånga utvecklas till en mer levande tätort och med ett större bostadsbestånd.

I framtiden kan Mörbylånga utvecklas till en mer levande tätort och med ett större bostadsbestånd. Här kan boende och besökare möta nya bostadsmiljöer och gröna offentliga rum som bidrar till ett mer levande och besöksrikt samhälle.

Programkarta
Programkarta

Syfte

Planprogrammets syfte är att belysa befintliga förhållanden för att övergripande kunna föreslå markanvändning för bostäder, verksamheter, hamn, kultur, service, samt natur och park. Avsikten är att skapa goda förutsättningar för den framtida detaljplaneläggningen.

Planprogrammet föreslår en förtätning av bostäder och olika sorters verksamheter. Syftet är att ge förutsättningar för ett större bostadsbestånd och en mer levande tätort. Eftersom Mörbylånga är omgärdat av hav och jordbruksmark ses förtätning som ett gott sätt att hushålla med marken.

Samtidigt föreslås att bevara och utveckla flera av de grönområden som är karaktäriserande för Mörbylånga, såsom Bruksparken med sina dammar och höga vallar som bildades under sockerbrukets verksamma år och Mörbylångaparken som anlades som köpingens stadspark.

Välkommen att lämna synpunkter

Mellan den 29 maj och den 18 juni är Planprogrammet ute på samråd och medborgare, företag och myndigheter kan lämna synpunkter.

Alla handlingar finns på kommunens webbplats men går också att läsa i kommunhusets reception och biblioteket i Mörbylånga. På webben finns det information om hur man lämnar synpunkter. Under hela samrådstiden är alla välkomna att höra av sig till kommunen om man har funderingar.

 

Processen för planprogram. Planen är under samråd.
Processen för planprogram. Planen är under samråd.

Vad händer efter samrådstiden?

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Beroende på synpunkternas karaktär och omfattning tas det ställning om det ska bearbetas in i planprogrammet eller inte.

Planprogrammet syftar till att ge stöd åt kommande planering. Det innebär att detaljplaneprocesser kommer att ta över, efter planprogrammets färdigställande, och mer detaljerade utredningar och förslag för olika delar tas fram. I de processerna kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter igen och på mer detaljerade nivåer.

Hålltider

Samråd maj-juni 2023

Godkännande, att utgöra underlag för detaljplanering, sept-oktober 2023

Synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligt till:

miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2023-06-02 Publicerad: 2023-05-22
Gå till topp