Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Utvecklingsmedel Sydöland

Utvecklingsmedel Sydöland

Information inför ansökan om ekonomiskt stöd.

Är ni en organisation som har en idé som kan medverka till långsiktig, hållbar lokal utveckling på Sydöland?

I samverkan med Mörbylånga kommun har Cementa AB välvilligt ställt medel till förfogande för att främja lokalt utvecklingsarbete på Sydöland.

Som organisation kan ni ansöka om ekonomiskt stöd ur dessa medel för att via ett projekt utveckla bygden.
Under åren 2020, 2021 och 2022 kommer respektive år 500 000 kr att finnas tillgängliga för beslut i syfte att medverka till lokal utveckling på Sydöland.

De utvecklingsmedel som finns till förfogande ska i första hand användas som medfinansiering vid ansökningar från andra finansiärer.

Projekt som beviljas medel kan inte vara vinstdrivande och de medel som beviljas får inte användas till drift, löpande underhåll eller löner i den egna organisationen. Organisation som beviljas medel förbinder sig att följa gällande lagar och regler. Kommunen friskriver sig ifrån löpande underhåll och tillsyn av genomförda aktiviteter/byggnationer.

Projekt som beviljas medel ska ha en långsiktig, hållbar och positiv inverkan på lokalsamhället där utvecklingsprojektet genomförs. Projekten ska genomföras i linje med både ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv.

Det är positivt om de projekt ni söker stöd för har en koppling till regionala, kommunala eller lokala strategier och utvecklingsplaner.

Projekt som beviljas medel ska tydligt kommunicera att de fått stöd av Mörbylånga kommun och Cementa Sverige AB. Utbetalning av beviljade medel sker efter beslut och vid tidpunkt som överenskommes efter dialog mellan Mörbylånga kommun och den organisation som söker medel.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av juridiska personer så som föreningar eller företag - gärna i samverkan över sektorsgränserna. Företag kan inte söka stöd för sin egen utveckling, men kan efter dialog med beslutsgruppen söka stöd under förutsättning att det genomförda projektet/initiativet ger en positiv påverkan och/eller utveckling på det omgivande lokalsamhället.

En organisation som vill göra flera olika projekt och insatser kan lämna in flera ansökningar men ett projekt eller insats kan bara få medel en gång. Beslutsgruppen kommer, så långt det är möjligt, att eftersträva att beslutade medel får en spridning både vad gäller olika organisationer och geografiskt område. Stödsökare som inte tidigare beviljats kommunala stöd är prioriterade.

Insatser där flera organisationer samverkar premieras vid bedömningen.

Stödet kan inte sökas av privatpersoner.

Mörbylånga kommun har möjlighet att inom prioriterade utvecklingsområden och uppställda kriterier genomföra insatser med hjälp av Utvecklingsmedel Sydöland.

Vad kan stödet användas till?

Stöd kan sökas för initiativ och projekt som leder till allmänna, långsiktiga insatser för samhällsutveckling på Sydöland.

Stöd kan sökas som enda finansiering till eget projekt eller som delfinansiering till projekt där huvuddelen av stöd sökts från annan finansiär.

Prioriterade utvecklingsområden är:

  • Besöksnäring
  • Allmän näringslivsutveckling (utöver besöksnäring)
  • Hamnutveckling
  • Inflyttning och utveckling av bostadsutbudet

Medlen kan inte användas till insatser som kan finansieras med andra kommunala bidrag.

Medel kommer inte att beviljas till projekt som kan anses leda till osund konkurrens.

Det är möjligt att påbörja ett projekt redan innan ni fått beslut om finansiering, med risk för att ni måste stå för kostnaderna själva om ansökan inte beviljas. Vi kan inte finansiera utgifter som ni haft innan ansökan kom in till kommunen.

Hur stort stöd kan ni söka?

Stödets storlek är begränsat till högst 50 000 kr/projekt. Om tre eller flera organisationer samverkar kan högre belopp beviljas, men dock max med 70 % av kostnaden. Projektet behöver då uppfylla fler än tre av de faktorer som nämns under avsnittet "Bedömning". Storleken på bidraget påverkas också av söktrycket. Mörbylånga kommun förbehåller sig rätten att bevilja en mindre summa än ansökt belopp.

Ansökningsförfarande, redovisning och uppföljning

Det finns två olika ansökningsförfaranden.

Alternativ 1: Medfinansiering söks från Utvecklingsmedel Sydöland

Ni söker medel från en annan organisation, till exempel Länsstyrelsen, Regionen eller Boverket och vill använda Utvecklingsmedel Sydöland som medfinansiering. Då räcker det att ni delger Mörbylånga kommun den ansökan ni har tänkt skicka till respektive organisation. Det måste framgå i ansökan hur stor medfinansiering ni söker från Mörbylånga kommun.

Skicka ansökan till kraftsamlingsydoland@morbylanga.se och kommun@morbylanga.se.

Med ansökan som underlag bedömer vi om insatsen ligger i linje med kriterierna för Utvecklingsmedel Sydöland och skriver i så fall ett medfinansieringsintyg där kraven för medfinansieringen framgår. Om ni gör ändringar i ansökan efter att vi beviljat medfinansiering måste Mörbylånga kommun delges dessa. Om ändringarna gör att projektet inte längre kan anses falla inom ramen för de kriterier som finns uppställda för att kunna ta del av Utvecklingsmedel Sydöland, kan Mörbylånga kommun komma att ta beslut om att dra tillbaka sin medfinansiering.

Efter avslutat projekt ska den redovisning som görs till huvudfinansiär även skickas till Mörbylånga kommun.

Alternativ 2: Finansiering söks enbart från Utvecklingsmedel Sydöland

Ni söker inte medel från någon annan finansiär och behöver därför göra en fullständig ansökan till Mörbylånga kommun. Gå in under rubriken "Ansökan" här nedanför och fyll i de uppgifter som efterfrågas.

Senast 2 månader efter avslutat projekt skall en kort dokumentation, som beskriver det utvecklingsarbete som utförts, skickas in till Mörbylånga kommun, tillsammans med en ekonomisk sammanställning.

Bedömning

Nedanstående faktorer beaktas vid bedömning av ansökningar. Minst tre av faktorerna nedan behöver vara uppfyllda för att projektet ska kunna beviljas finansiering.

Om ansökan behöver kompletteras får ni besked om detta. Beslut meddelas senast 1 månad efter att komplett ansökan inkommit till kommunen. Under semesterperioden juni till augusti kan handläggningstiden bli längre. Sökande får en skriftlig motivering till beslutet. Fattat beslut om beviljat stöd eller avslag om stöd kan ej överklagas. Ansökningar behandlas löpande. Beviljade projekt presenteras på Mörbylånga kommuns hemsida.

Utbetalning

Bidrag betalas ut när projektet beviljats finansiering. Om projektet inte genomförs enligt ansökan kommer Mörbylånga kommun kräva tillbaka beviljade medel.

Om ni har frågor, kontakta Mörbylånga kommuns landsbygdsutvecklare.

Välkomna med era ansökningar!

Du hittar ansökan här!

Sidan uppdaterad 22 april 2020 Kommentera sidan