Serveringstillstånd

Kommunstyrelsen ansvarar för myndighetsutövningen enligt alkohol- och tobakslagarna. Här hittar du information om hur du söker ett serveringstillstånd.

Kommunstyrelsen har ansvar för den myndighetsutövning som sker enligt alkohol- och tobakslagarna. Kommunen är den lokala myndighet som prövar ansökningar om olika typer av serveringstillstånd. Det är kommunstyrelsens sociala utskott som fattar beslut enligt bägge lagstiftningarna. Kommunen delar ansvaret för den direkta tillsynen med Polismyndigheten men även Statens Folkhälsoinstitut och Länsstyrelsen är myndigheter med rätt att bedriva tillsyn.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning med syftet att säkerställa att servering av alkoholdrycker sker på ett ansvarsfullt och skadeförebyggande sätt. Tillsynen spelar därför en viktig roll när det gäller att följa hur restaurangnäringen tillämpar alkohollagens regler, eller hur detaljhandeln sköter försäljningen av folköl och tobaksvaror. Både alkohol- och tobakslagarna innehåller också sanktioner som kommunen kan och ibland ska, använda när reglerna i respektive lag inte följs.

Det är viktigt att framhålla att begreppet social skyddslag innebär att ett serveringstillstånd också medför ett ansvarsåtagande. Sociala och skadeförebyggande hänsyn alltid har företräde framför överväganden som rör företagande eller näringsfrågor.

Ansökan om serveringstillstånd

Ta del av informationen på de här sidorna och kontakta därefter gärna kommunens alkoholhandläggare för ytterligare råd och upplysningar. Vi rekommenderar också varje sökande att ta tidiga kontakter med kommunens hälsoskyddsinspektörer (köksfrågor, livsmedelshygien) och Ölands räddningstjänst (brandskyddsfrågor). Tänk på att ett fullgott brandskydd är en förutsättning för att kunna få ett serveringstillstånd.

Blanketter

I vårt blankettarkiv kan du hämta alla nödvändiga blanketter men en ansökan måste dock ändå ansökan göras skriftligt (8kap10§).

Blankettarkiv - alkohollagen

Utredning

När kommunen mottagit en komplett ansökan om serveringstillstånd ansvarar alkoholhandläggaren för den utredning som föregår det politiska beslutet. Kom ihåg att planera för din ansökan i god tid innan du önskar starta din serveringsverksamhet. Det tar tid att samla underlag för ansökan och normaltiden för utredning och beslut är 4 – 6 veckor. Kommunstyrelsen och dess utskott sammanträder till exempel normalt en gång varje månad.

Det ingår också i prövningen av en ansökan om serveringstillstånd att kommunen har rätt att skicka din ansökan för ett remissyttrande till olika myndigheter. När det gäller polismyndigheten måste kommunen inhämta ett yttrande över din ansökan före sitt eget beslut.

Den prövning som görs av varje ansökan avser främst uppgifter om det sökande företaget, personkretsen, ekonomiska förhållanden och finansiering, serveringsställets utformning, där vid sidan av brandskyddet även frågor om kök, matutbud och verksamhetsinriktning är betydelsefulla. Tänk på att ett serveringsställes urval av maträtter är viktigt att beskriva då Statens Folkhälsoinstitut har angett riktlinjer för ett minsta utbud av förrätter, varmrätter respektive efterrätter.

Kunskapsprov

Du som ansöker om ett serveringstillstånd måste avlägga ett kunskapsprov för att visa att du har de kunskaper om alkohollagen och de angränsande föreskrifter som krävs. I mindre aktiebolag, handelsbolag eller jämförbara företag, bör minst hälften av de personer som har betydande inflytande och är aktiva i rörelsen ha kunskaper om alkohollagstiftningen.

Kunskapsprovet ser lite olika ut för olika typer av serveringstillstånd men omfattar alltid frågor om alkoholpolitik, bestämmelser om servering, tillsyn samt mat och utrustning. Kunskapsprovet är webbaserat och genomförs efter överenskommelse på kommunkontoret i Mörbylånga. Kontakta kommunens alkoholhandläggare för bokning av tid eller mer information och upplysningar om kunskapsprovet.

Stadigvarande eller tillfälliga tillstånd

En ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd och tillhör någon av följande kategorier:

  • Stadigvarande serveringstillstånd/nyansökan
  • Utvidgade tillstånd
  • Utökade serveringstider
  • Tillfälliga tillstånd till allmänheten
  • Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap

Stadigvarande serveringstillstånd är aktuellt om du har för avsikt att driva en serveringsrörelse året om eller årligen under en viss tidsperiod. Utvidgade serveringstillstånd är aktuella om du vill göra förändringar beträffande till exempel serveringstider eller serveringslokaler. Det är viktigt att komma ihåg att ett serveringstillstånd alltid beviljas på de förutsättningar som du har presenterat inför beslutstillfället. Om du genomför åtgärder som ändrar dessa förutsättningar utan att informera kommunen, riskerar du att serveringstillståndet inte längre gäller.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten (festivaler, marknader, med mera), förutsätter enligt lagen samma underlag och hantering som för ett stadigvarande serveringstillstånd.

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap är enklare för kommunen att hantera och det går som regel betydligt snabbare att ta beslut.

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen, samt att det också finns ett kök för tillredning av mat.

Om Du redan har ett stadigvarande serveringstillstånd har Du efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps i din rörelse.

Det är också möjligt att, efter anmälan till kommunen, anordna provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten. Förutsättningen är att arrangören redan har ett stadigvarande serveringstillstånd eller att de partihandlare som ska delta, enskilt eller gemensamt, ansöker om och erhåller ett tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning av de alkoholdrycker som ska erbjudas.

Om du tillverkar alkoholdrycker av råvaror som du producerar själv och inte har ett stadigvarande serveringstillstånd, kan Du ansöka om ett särskilt tillstånd för provsmakning.

Sidan uppdaterad 26 mars 2018 Kommentera sidan