Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Kraftsamling Sydöland/Nätverk Sydöland - förslag till samverkan

Nätverk Sydöland - förslag till samverkan

Under hösten 2019 påbörjades ett arbete med att förbättra samverkan mellan alla som engagerar sig i utvecklingen av Sydöland, från Smedby och Skärlöv i norr till Långe Jan i söder. Vi har nu tagit fram ett förslag för hur vi kan samverka för Sydölands utveckling och vill veta vad ni tycker.

Bakgrund

Ett insatsområde i projektet Kraftsamling Sydöland har varit att stödja och samordna det lokala utvecklingsarbetet i bygderna på Sydöland, vilket är grunden till att ovanstående förslag tagits fram.

Identifierade behov

Det har gjorts många insatser för utveckling på Sydöland genom åren; 2010 arbetade föreningarna fram lokala utvecklingsplaner och 2016 antog Mörbylånga kommun "Strategi för södra Ölands utveckling". Planerna pekar ut en mängd insatser som flera olika organisationer arbetar med att genomföra och därför behövs samordning och möjlighet till gemensamma prioriteringar.

Många personer har varit engagerade i planernas framtagande och ibland blivit besvikna för att de inte sett något resultat av arbetet. Därför ser vi behov av en mer kontinuerlig dialog med ömsesidig återkoppling och uppföljning av det arbete som görs.

Traditionellt har de gamla sockengränserna på Sydöland varit viktiga och det har ibland funnits rivalitet mellan socknarna. I takt med att befolkningen minskat på Sydöland har behovet av samverkan mellan byar och organisationer ökat. Sydöland har mycket att vinna på att arbeta mer tillsammans för att driva gemensamma frågor och bli en starkare röst, både i kommunen och i regionala, nationella och internationella sammanhang.

Processen

Arbetet med att hitta en form för samverkan påbörjades hösten 2019. Tre "stormöten" med allmänheten genomfördes i Torngård, Grönhögen och Södra Möckleby där förutsättningar och möjliga samverkansformer diskuterades. På sista mötet utsågs en arbetsgrupp med representanter från Sydölands sex före detta socknar och Mörbylånga kommun som under våren tagit fram förslaget nedan. Till stöd i arbetet har en konsult, med kompetens inom lokal utveckling, anlitats och funnits med under hela processen. Förslaget kommer att remitteras till berörda delar av Mörbylånga kommun samt intressenter på Sydöland under sommaren och en slutgiltig version tas fram till hösten.

Förslag

Namn

Nätverk Sydöland.

Syfte

Syftet med nätverket är att stärka samverkan för att skapa utveckling på hela Sydöland. I nätverket sitter representanter från Sydölands sex tidigare socknar Ås, Ventlinge, Gräsgård, Södra Möckleby, Segerstad och Smedby samt Mörbylånga kommun.

Uppdrag

Nätverkets uppgifter blir att bevaka viktiga frågor för Sydöland utifrån en gemensam vision, gemensamma mål och planer. Genom nätverkets dialog samordnas utvecklingsarbete och eventuella problem förebyggs i ett tidigt skede. Nätverket kan driva övergripande frågor gemensamt och stödja varandra i lokala frågor. Nätverket följer upp strategier, planer och beslut och kan ta initiativ till nya satsningar. Nätverket samordnar arbetsgrupper som jobbar med mer specifika frågor. Nätverk Sydöland är också en remissinstans för kommunen och ger stöd åt relevanta medborgarförslag.

Representanter

Varje socken har två representanter som deltar i nätverket. Socknarna avgör själva hur de ska välja sina representanter. Ett förslag är att socknens föreningar utser representanterna. Mörbylånga kommuns landsbygdsutvecklare och ytterligare en representant från kommunen sitter med i nätverket. Andra personer bjuds in att delta beroende av vilka frågor som diskuteras.

Kommunikation

Representanterna i nätverket ansvarar för att lyssna in vilka frågor som är aktuella i sina respektive socknar och organisationer och lyfta dem i nätverket. Representanterna ansvarar också för att förmedla det som diskuteras i nätverket via sina kanaler till sina respektive organisationer och socknar.

Sammankomster

Nätverket träffas minst två gånger per år och oftare vid behov. Representanterna i nätverket turas om att arrangera sammankomsterna utifrån en stående agenda. Mörbylånga kommun täcker kostnader för lokal och förtäring.

Överenskommelse

Mörbylånga kommun och de föreningar som vill visa sitt stöd för och vara delaktiga i nätverket undertecknar en överenskommelse om att samverka i enlighet med förslaget i detta dokument.

Synpunkter

Nu vill vi ha in dina synpunkter på förslaget kring Nätverk Sydöland. Har du egna tankar och idéer eller har din förening, ditt företag eller din organisation synpunkter på förslaget? Ni är välkomna att lämna era synpunkter senast 26 september 2020 och kan göra det antingen genom att kontakta någon i arbetsgruppen eller Kraftsamling Sydöland.

Kraftsamling Sydöland:
E-post: kraftsamlingsydoland@morbylanga.se
Besöksadress: Kyrkvägen 1, Södra Möckleby, 380 65 Degerhamn
Öppettider: Måndagar kl. 16.00-18.00 och tisdagar kl. 11.00-13.00.

Arbetsgruppen

Följande personer har medverkat i arbetsgruppen:
Hans Sabelström (Ås socken), 0708620900, Hans.Sabelstrom@morbylanga.se
Kajsa af Klerker (Ventlinge socken), 0707170427, kajsa.af.klercker@gmail.com
Gösta Friberg (Gräsgårds socken), 0705585970, svalgarden.oland@telia.com
Anna-Lena Wilén (Södra Möckleby socken), 0703732092, lalla.wilen70@gmail.com
Eva Hansson Törngren (Södra Möckleby socken), 0705135219, myran3@gmail.com
Leif Bengtsson (Södra Möckleby socken), 0761660523, leif54bengtsson@gmail.com
Tommy Pettersson (Segerstads socken), 0708842969, tommy.pettersson@heidelbergcement.se
Lisa Lundqvist (Smedby socken), 0703831004, lundqvist_lisa@hotmail.com
Eva Engström (Mörbylånga kommun), 0485-470 08, eva.engstrom@morbylanga.se
Ulf Kyrling (Mörbylånga kommun), 0485-470 31, ulf.kyrling@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 27 augusti 2020 Kommentera sidan