Till innehåll på sidan
Röda stugor bakom ett blommande vallmofält. I förgrunden syns ett rött staket.
Pressmeddelande

Kommunen planerar omfattande VA-förstudie: En betydelsefull investering för Sydölands framtid!

Kommunen vill satsa på södra Öland genom flera nya detaljplaner i Grönhögen och Södra Möckleby. För att nå målet att skapa nya bostäder behövs en förstudie av hur det kommunala vatten- och avloppsnätet ska byggas ut. Förstudien är en del av kommunens långsiktiga strategi för hållbar utveckling, och syftar till att skapa en stark grund för framtida investeringar och utvecklingsmöjligheter på Sydöland.

– Vi ser detta som en viktig och positiv åtgärd för att säkerställa att vi kan ge kommunal VA-service till de planerade bostäderna, säger Niclas Beermann, teknisk chef.

Under arbetet med detaljplaner på Sydöland har det blivit tydligt att det finns ett behov av att uppgradera VA-anläggningen, som lider av inläckage och kapacitetsproblem. Överföringen av spillvatten från andra orter har ytterligare belastat systemet, vilket har ökat behovet av en omfattande översyn.

För att kunna satsa rätt kommer de pågående detaljplanearbetena i Grönhögen och Södra Möckleby behöva vänta på vad förstudien kommer fram till. Att satsa på Sydöland är en del av kommunens långsiktiga strategi för hållbar utveckling i hela kommunen.

– Genom att ge oss lite tid att noggrant utvärdera våra alternativ kan vi garantera att vi väljer de bästa lösningarna för våra kommunmedlemmar sett till både tid och kostnad. Ibland måste man stanna upp och analysera vägvalen framåt. Det handlar trots allt om mycket stora investeringar som stärker tillväxten på Sydöland, säger Mikael Kaiser, miljö- och byggnadschef.

Förstudien: Nyckeln till en hållbar framtid

– VA-frågan är en viktig del i de övergripande politiska målen om att hela Mörbylånga kommun ska leva, långsiktigt och hållbart. Från politikens sida ser vi ett stort behov av att genomföra förstudien och kommer föreslå fullmäktige att besluta om investeringen under hösten, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk (S).

Förstudien, som beräknas vara klar 2026, kommer att belysa flera olika alternativ för utbyggnation och uppgradering av VA-anläggningen, häribland en överföringsledning från östra till västra sidan, renovering och utbyggnad av befintligt ledningar och avloppsreningsverket i Grönhögen samt att bygga ett nytt, mindre verk på östra sidan.

– Vi står inför stora utmaningar, men också stora möjligheter. Genom att invänta förstudien visar vi vårt engagemang för att hitta de bästa lösningarna. Detta blir en investering för framtiden och att ta ansvar och det känns mycket prioriterat, avslutar kommunalråd Ulrik Brandén (M).

För mer information och frågor

Mikael Kaiser, miljö- och byggnadschef, Mörbylånga kommun
010-354 70 64, mikael.kaiser@morbylanga.se

Niclas Beermann, teknisk chef, Mörbylånga kommun
010-354 75 79, niclas.beermann@morbylanga.se

Senast uppdaterad: 2024-06-14 Publicerad: 2024-06-14
Gå till topp