Kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni 2017

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 20 juni kl. 16 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

20 juni kl. 16.00 kan du klicka här för att komma till webbsändningen

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
 6. Interpellationer och frågor
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) om digital teknik för äldre och funktionshindrade från Kristina Sjöström (S)
  - Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) om kommunens beredningar och strategier från Henriette Koblanck (S)
  - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skötsel av kommunens grönytor från Henriette Koblanck (S)
 7. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 8. Anmälan av Medborgarförslag - Vattenbesparingstävling
 9. Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) - Kommunfullmäktiges mötestider
 10. Klimatstrategi 2017--2020 för Mörbylånga kommun
 11. Bostadsförsörjningsprogram
 12. VA-taxa författningstext
 13. Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll
 14. Firmatecknare för stiftelser och donationsfonder med mera
 15. Tertialbokslut
 16. Revidering av kommunens övergripande resursfördelningsmodell
 17. Godkännande av delägarskap i Törneby Solcellspark - KSRR
 18. Fjärrvärmeverksamheten - Årsrapport 2016
 19. Kalmarsundsregionens Renhållare - Årsredovisning 2016
 20. Kalmarsundsregionens Renhållare - Beslut om ansvarsfrihet för år 2016
 21. Regionförbundet - Årsredovisning år 2016
 22. Regionförbundet - Beslut om ansvarsfrihet för år 2016
 23. Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning 2016
 24. Kalmarsunds Gymnasieförbund - Beslut om ansvarsfrihet för år 2016
 25. Antagande av detaljplan för del av Matrosen 1
Sidan uppdaterad 22 augusti 2017 Kommentera sidan