Medborgarförslag 2019

Inkomna medborgarförslag:

 • Mörbylånga kommun inför lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor)
  Datum: 2019-01-02
  Svar: Förslaget avslås eftersom kommun enligt kommunallagen ej har befogenhet att ge ut pengar eller andra valutor. (KF 2019-05-27, § 93)
 • Låt deltidsbrandkårens resurser bli hjälp med snöskottning
  Datum: 2019-01-18
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att det är svårt att rekrytera deltidsbrandmän och därför finns inte tiden för i dagsläget för snöskottning. (KS 2019-11-05, § 269)
 • Toalett med tidlås vid lekplatsen intill läkarstation i Färjestaden
  Datum: 2019-02-04
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till att offentliga toaletter byggs i samband med byggnation av ny sporthall. (KF 2019-08-26, § 148)
 • Trappa (uppgång) södra piren västra sidan i Färjestaden
  Datum: 2019-02-04
  Svar: Förslaget avslås eftersom västra piren vid sjöfartsleden inte är en badplats. (KTN 2019-05-14, § 64)
 • Förbjud fyrverkerier i Mörbylånga tätort eller anvisa lämplig plats
  Datum: 2019-02-06
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till de lokala ordningföreskrifterna och gällande lagstifning. (KF 2019-11-25, § 210)
 • Gör en aktivitetsanläggning i anslutning till gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga
  Datum: 2019-02-12
  Svar: Förslaget avslås med hänvisning till att detaljplanen ännu ej är beslutad. (KF 2019-11-25, § 212)
 • Ordna långtidsparkering i anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar
  Datum: 2019-02-13
  Svar: Förslaget besvaras med att förhandlingar pågår med flera markägare om lämplig plats för långtidsparkering. (KF 2019-11-25, § 213)
 • Inhägna del av grönområdet vid Marmorvägen till hundrastgård
  Datum: 2019-02-18 
  Svar: Förslaget godkänns. (KTN 2019-06-19, § 83)
 • GC-väg vid äldreboendet Äppelvägen 8 i Färjestaden borde återställas
  Datum: 2019-02-21
  Svar: Förslaget godkänns. (KTN 2019-08-20, § 115)
 • Placera en informationsskylt vid Kamerala Villan
  Datum: 2019-03-04
 • Gör Kamerala Villan till ett betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland
  Datum: 2019-03-04
 • Gör beslutsunderlag till nämnders sammanträden tillgängliga på Mörbylånga kommuns offentliga anslagstavla
  Datum: 2019-03-07
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till att både kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutsunderlag publiceras på kommunens officiella anslagstavla innan sammanträdena. (KS 2019-06-04, § 139)
 • Servera mat på skolor, förskolor samt vid möten och evenemang som är anpassad till Agenda 2030
  Datum: 2019-03-25
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till att förändringsarbete redan pågår i enlighet med förslaget. (KF 2019-08-26, § 147)
 • Bibliotekets framtida kärnverksamhet - Folkbildning året runt
  Datum: 2019-03-29
  Svar: Förslaget avslås på grund av brist på lämpliga utrymmen och personal. (KTN 2019-12-10, § 163)
 • Fler övergångsställen på genomfart i Färjestaden
  Datum: 2019-05-16
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till att arbete med lösning av problemet pågår tillsammans med Trafikverket. (KTN 2019-08-20, § 102)
 • Inventera områden som är lämpliga att använda som betesmarker
  Datum: 2019-05-16
  Svar: Förslaget godkänns. (KS 2019-10-01, § 232)
 • Välj ut lämpliga kommunala gräsmattor att klippa i mitten av augusti
  Datum: 2019-06-03
  Svar: Förslaget besvaras med att fler grönytor slås på senare delen av sommaren. (KTN 2019-08-20, § 101)
 • Låt Tanneförskolan och fritids få fortsätta bedriva verksamheterna så som idag
  Datum: 2019-06-14
  Svar: Förslaget bifalls. (UN 2019-12-13, § 105)
 • Etablering av två busshållplatser i Mörbylånga, placering vårdcentralen och Lindero
  Datum: 2019-06-18
  Svar: Förslaget avslås. (KTN 2019-12-10, § 165)
 • Inrätta en minneslund för askspridning och urnsättning utanför Svenska Kyrkan
  Datum: 2019-07-04
 • Djurkyrkogård för sällskapsdjur
  Datum: 2019-07-12
 • Problem med minkar på badplatser och i Färjestadens hamn
  Datum: 2019-08-03
  Svar: Förslaget avslås på grund av att infångande av minkar vid hamn och badplatser i Färjestaden i nuläget inte är aktuellt. (KTN 2019-12-10, § 164)
 • Via app få reda på vilket vatten som går ut i ledningarna
  Datum: 2019-08-19
 • Forsätt med projektet "Lära äldre den nya tekniken"
  Datum: 2019-08-20
 • Öppen förskola i Mörbylånga
  Datum: 2019-09-04
 • Subventionera KLT:s månadskort för buss i likhet med Kalmar kommun
  Datum: 2019-09-11
 • Subventionera KLT:s 30-dagars pendlarbusskort i likhet med Kalmar kommun
  Datum: 2019-10-02
 • Placering av Kronans babordssida
  Datum: 2019-10-04
 • Redovisning av personalkostnader
  Datum: 2019-10-14
 • Hundrastgård i Södra Möckleby
  Datum: 2019-10-14
 • Belysning av gång- och cykelväg från Ölandsbrofästet till Aledal
  Datum: 2019-10-14
 • Hundrastgård i Algutsrum
  Datum: 2019-10-22
  Svar: Förslaget bifalls. (KTN 2020-02-11, § 16)
 • Rastgård för hundar i Algutsrum
  Datum: 2019-10-29
  Svar: Förslaget bifalls (KTN 2020-02-11, § 15)
 • Förbättringsförslag gällande kollektivtrafik, gatubelysning och kommunalt vatten för hela södra Öland
  Datum: 2019-11-27
 • Öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i Färjestaden
  Datum: 2019-11-27
 • Ändrade belysningstider för kommunens gatubelysning
  Datum: 2019-11-29
Sidan uppdaterad 15 januari 2020 Kommentera sidan