Medborgarförslag 2017

Här kan du se vilka medborgarförslag som kommit in till kommunen under året.

 • Metall- och skrotinsamling i Mörbylånga kommun för medborgare som bor långt ifrån återvinningsstationer
  Datum: 2017-01-04
  Svar: Förslaget besvaras med att metall- och skrotinsamling inte ingår i avfallshanteringen som sköts av Kalmarsundsregionens Renhållare utan hanteras av Stena Recycling. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska gå ut med information till kommuninvånarna om insamling av metall och skrot. (KS 2017-04-04, § 64)
 • Sänk hastigheten genom Eketorp
  Datum: 2017-02-06
  Svar: Medborgarförslaget avskrivs på grund av att vägen tillhör Trafikverket. Förslagsställaren är underrättad.
 • Önskemål om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges möten
  Datum: 2017-02-21
  Svar: Förslaget avslås. (KF 2017-12-19, § 190)
 • Cykelväg i Gårdby från Övre Ålebäck till dagis
  Datum: 2017-02-28
  Svar: Förslaget besvaras med att ställningstaganden gällande den föreslagna cykelvägen kommer att tas upp i budgetberedningen. (KS 2017-09-05, § 187)
 • Renovera lekplatsen i Gårdby
  Datum: 2017-02-28
  Svar: Fotbollsmålen har bytts ut. Ny gungställning ska installeras och byte av sand i sandlådan kommer att ske under 2018. (KS 2017-08-15, § 163)
 • Parkourpark på Torslunda skola
  Datum: 2017-02-28
  Svar: Förslaget besvaras med att en parkourpark finns med på den prioriteringslista som sammanställts för skolgården på Torslunda skola. (KF 2018-03-27, § 31)
 • Ny lekplats vid Träskolan Torslunda
  Datum: 2017-02-28
  Svar: Förslaget besvaras med att skolgården på Torslunda skola kommer att prioriteras i ett kommande utomhusprojekt. (KF 2017-09-26, § 126)
 • Förbättre lekplatsen i Gårdby
  Datum: 2017-02-28
  Svar: Fotbollsmålen ska bytas ut under våren 2017 samt en ny gungställning kommer att installeras under 2018. (KS 2017-06-01, § 134)
 • Bygg en simhall
  Datum: 2017-02-28
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att det för närvarande saknas ekonomiska förutsättningar att bygga en simhall. KF 2018-03-27, § 32)
 • Renovera skateparken eller bygg en ny skateramp
  Datum: 2017-02-28
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att skaterampen i Färjeparken samt marken vid Rylgatan kommer att bebyggas. (KS 2018-0206, § 26)
 • Anlägg ett övergångsställe samt digital skylt på Brovägen vid Netto
  Datum: 2017-03-14
  Svar: Medborgarförslaget avskrivs på grund av att vägen tillhör Trafikverket. Förslagsställaren är underrättad.
 • Gatubelysning utanför Kråketorp
  Datum: 2017-03-21
  Svar: Medborgarförslaget avskrivs med anledning av att vägen ej är kommunal utan tillhör en samfällighetsförening. Förslagsställaren är underrättad.
 • Belysning på gång-/cykelvägen mellan Järnvägsgatan och Sleipnergatan i Skogsby
  Datum: 2017-04-06
  Svar: Kommunstyrelsen är överens med förslagsställaren om att behov av belysning på gång- och cykelvägen finns. Frågan om finansieringen av belysningen tas upp i budgetberedningen. (KS 2017-09-05, § 188)
 • Bidrag för installationskostnad till ideella föreningar i kommunen som vill beställa fiberanslutning
  Datum: 2017-04-10
  Svar: Förslaget godkänns under förutsättning att bidrag för kostnaden för installation av fiber ryms inom ramen för pågående översyn av kommunens bidragsregler. (KF 2017-12-19, § 189)
 • Gång- och cykelväg till skola och sporthall i Gårdby
  Datum: 2017-04-12
  Svar: Förslaget besvaras med att ställning gällande en gång- och cykelväg till skola och sporthall i Gårdby tas i budgetberedningen. (KF 2017-09-26, § 127)
 • Tillämpning av sotningstaxa
  Datum: 2017-04-12
 • Gatubelysning längs cykelvägen från Skogsby ner till Järnvägsgatan
  Datum: 2017-05-12
  Svar: Kommunstyrelsen är överens med förslagsställaren om att behov av belysning på gång- och cykelvägen finns. Frågan om finansieringen av belysningen tas upp i budgetberedningen. (KS 2017-09-05, § 189)
 • Vattenbesparingstävling
  Datum: 2017-06-02
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte har fjärravläsningssystem eller andra resurser för att kunna kontrollera vattenförbrukningen som skulle krävas för att kunna utföra en rättvis tävling. (KS 2017-09-05, § 190)
 • Stäng av korsningen Smaragd-/Granitvägen så Smaragdvägen blir en återvändsgata
  Datum: 2017-06-12
  Svar: Förslaget besvaras med att korsningen Granit-/Smaragdvägen stängs av genom en tillfällig trafikföreskrift på 2 år och därefter görs en utvärdering om en eventuell förlängning. (KS 2018-02-06, § 27)
 • Montainbikebana vid gamla MTB-banan
  Datum: 2017-06-12
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att mountainbikebanans placering finns med vid utformningen av markområdet mellan Kamerala Villan och Zokker. (KS 2018-02-06, § 28)
 • En MTB-bana vid gamla montainbikebanan
  Datum: 2017-06-12
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att mountainbikebanans placering finns med vid utformningen av markområdet mellan Kamerala Villan och Zokker. (KS 2018-02-06, § 29)
 • Sätt upp farthinder på Möllstorpsgatan, mellan Åkervägen och Storgatan
  Datum: 2017-06-21
  Svar: Förslaget besvaras med att skolbygget i området Möllstorpsgatan/Åkervägen behöver bli klart innan man kan införa hastighetsdämpande åtgärder. (KS 2018-03-06, § 55)
 • Trafiksituationen i Algutsrum
  Datum: 2017-08-02
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att det anses inte finnas behov av fartdämpande åtgärder på kommunens väg, att göra en hastighetsöversyn på vägen vid Stenladan samt att se över parkering och trafiksituationen vid förskolan i Algutsrum. (KS 2018-02-06, § 30)
 • Stoppa utflyttningarna av asylsökande ungdomar
  Datum: 2017-08-07
  Svar: Förslaget avslås eftersom kommunen saknar ekonomiska resurser samt bostäder för att möjliggöra ungdomars framtida etablering och integrering i kommunen. (KS 2018-04-10, § 74)
 • Sponsringen av Pensionärernas Dag på Ölands Djurpark
  Datum: 2017-08-10
  Status: Förslaget är anmält på kommunfullmäktige 2017-08-29.
 • Utformning av trafikgupp och övergång till gång- och cykelvägen på Rylgatan i Färjestaden
  Datum: 2017-08-18
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att det för närvarande inte finns behov av de föreslagna åtgärderna. (KS 2017-11-07, § 261)
 • Prioritering av ungdomstider på konstgräsplan i Färjestaden
  Datum: 2017-09-01
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att Färjestadens Goif har möjlighet att fördela sina träningstider enligt önskemål. (KS 2018-02-06, § 31)
 • Fler gatlysen på Södra Sandåsgatan
  Datum: 2017-09-18.
  Svar: Förslaget avslås med hänvisning till kommunens övertagande av gatubelysningen från E.ON. (KS 2018-05-08, § 95)
 • Fler farthinder på Södra Sandåsgatan
  Datum: 2017-09-18
  Svar: Förslaget avslås eftersom kommunen inte anser att det är motiverat med farthinder på Södra Sandåsgatan. (KS 2018-05-08, § 96)
 • Anvisningsskylt till servicehuset Äppelvägen
  Datum: 2017-09-18
  Svar: Förslaget godkänns. (KS 2018-01-09, § 6)
 • Översyn av snöröjningsutrustningen för att förebygga mark- och vägskador
  Datum: 2017-10-06
  Svar: Förslaget godkänns. (KS 2018-01-09, § 7)
 • Konstgräsplan i Gårdby
  Datum: 2017-10-23
  Svar: Förslaget besvaras med att föreningslivet är delaktiga i byggnationen av konstgräsplan. (KF 2018-03-27, § 33)
 • Bygg en ny sporthall vid Glömminge skola
  Datum: 2017-10-30
  Svar: Förslaget avslås eftersom kommunen saknar ekonomiska resurser och att behovet av ny sporthall i Glömminge tas med i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. (KF 2018-03-27, § 34)
 • Säker skolväg för elever på Jordtorpsvägen i Algutsrum
  Datum: 2017-10-31
  Svar: Förslaget avskrivs med motiveringen att Trafikverket är ansvarig för Jordtorpsvägen samt att E.ON är ansvarig för gatubelysningen på Jordtorpsvägen.

-

Sidan uppdaterad 22 februari 2019 Kommentera sidan