Medborgarförslag 2016

 • Inhägnad rastgård för hundar samt flera hundlatriner i Färjestaden
  Datum: 2016-01-11
  Svar: Förslaget besvaras med att kommunen ska sammankalla till ett möte för hundägare om en hundrastgård i Färjestaden samt att kommunen ständigt arbetar med att förbättra tillgängligheten till hundlatriner. (KF 2016-03-22, § 40)
 • Scen i hamnen i Färjestaden
 • Datum: 2016-02-11
  Svar: Kultur- och näringslivssektorn får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en mindre scen i Färjestadens hamnområde. (KS 2016-09-06, § 197)
 • Ett allaktivitetshus bör byggas i Mörbylånga
  Datum: 2016-02-15
  Svar: Förslaget besvaras med att arbete pågår med att skapa en utställningshall och ett kulturcentrum i Mörbylånga. (KF 2016-08-30, § 183)
 • Skicka ut en enkät till alla hushåll i kommunen angående byggande av HVB-hem för ensamkommande
  Datum: 2016-02-15
  Svar: Förslaget avslås med hänvisning till de många andra möjligheter som finns för kommuninvånarna att ge uttryck för sina åsikter och bilda opionion. (KS 2016-12-06, § 256) 
 • Önskan om en kulturpelare på torget i Mörbylånga
  Datum: 2016-03-04
  Svar: Förslaget godkänns under förutsättning att bygglov kan medges. Miljö- och byggnadsförvaltningen och kultur- och näringslivssektorn får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en informationsstolpe på torget i Mörbylånga (KF 2017-03-28, § 22)
 • Ny väg mellan Trollhättevägen och Rönningevägen samt trottoar och cykelväg från Esplanaden till Guldfågeln
  Datum: 2016-03-04
  Svar: Beslut att avslå den del av förslaget som avser ny väg mellan Trollhättevägen och Rönningevägen samt besvarar den del av förslaget som avser trottoar samt cykelväg från Esplanaden till Guldfågeln. Kommunen avser att utreda finansieringen innan eventuellt genomförande. (KF 2016-11-29, § 233)
 • Ny väg till Guldfågeln
  Datum: 2016-03-04
  Svar: Förslaget besvaras med att kommunen avser att lyfta frågan i samband med arbetet med den Regionala Transportplanen. (KF 2016-11-29, § 232)
 • Alternativ vattenförsörjning Warka Water
  Datum: 2016-03-08
  Svar: Förslaget besvaras med att åtgärdsplanering för vattenförsörjningen finns som gäller för närvarande. (KS 2016-08-16, § 177)
 • Förbjud cirkusdjur på allmän plats i Mörbylånga kommun
  Datum: 2016-03-08
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte har rätt att förbjuda djur på cirkus. Djurskyddsfrågor och tillsyn hanteras av länsstyrelsen. (KS 2018-03-06, § 54)
 • Sänkt hastighet från 50 till 30 på Björnhovdagatan/Gärdesvägen
  Datum: 2016-03-21
  Svar: Förslaget besvaras med att ansökan om hastighetsändring hanteras av länsstyrelsen. (KS 2016-09-06, § 198)
 • Ta ner tallarna vid Trollhättevägen med anledning av att fåglarna stör de boende i området
  Datum: 2016-03-30
  Svar: Förslaget avslås eftersom det inte är klarlagt om det är fråga om en sanitär olägenhet enligt miljöbalken samt uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att komma med förslag på lösning av olägenheter med störande fåglar. (KS 2016-09-06, § 199)
 • Nya hastighetsbegränsningar i Södra Möckleby/Degerhamn
  Datum: 2016-04-07
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att den befintliga hastighetsbegränsningen är 40 km/h genom Degerhamn och Södra Möckleby samt att tekniska verksamheten får i uppdrag att se över så skyltningen är korrekt. (KS 2016-11-08, § 233)
 • Gör vattenfakturan begriplig och informativ
  Datum: 2016-04-25
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att det pågår en prövning om vattenfakturan på olika sätt kan förbättras. (KS 2016-09-06, § 200)
 • Ta bort skylten "förbud att stanna" på Larmgatan i Färjestaden 
  Datum: 2016-05-03
  Svar: Kommunstyrelsen godkänner förslaget och ger tekniska verksamheten i uppdrag att genomföra nödvändiga ändringar i den lokala trafikföreskriften. (KS 2016-11-08, § 234)
 • Hundrastgård vid Dämmet i Färjestaden
  Datum: 2016-05-10
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att arbete pågår för att kunna upprätta en hundrastgård vid dämmet i Färjestaden. (KS 2016-09-06, § 201)
 • Vatten, vatten - Öland - lär av Aruba
  Datum: 2016-05-13
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med hänvisning till att kommunen redan har planer på att uppföra ett avsaltningsverk. (KS 2016-09-06, § 202)
 • Införskaffa draperier till duscharna i Färjehallen
  Datum: 2016-05-17
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att kultur- och näringslivssektorn fått i uppdrag att ta fram ombyggnadsalternativ för duscharna i Färjehallarna. (KS 2016-12-06, § 257)
 • Resurshållande av vatten
  Datum: 2016-05-17
  Svar: Kommunfullmäktige besvarar förslaget med att vattenförsörjningssystem är en fråga för miljö- och byggnadsnämnden och har i uppdrag att utreda frågor om införande och användning av dagvatten. (KF 2016-11-29, § 231)
 • Helgöppet, lördag eller söndag på Fritte i Södra Möckleby
  Datum: 2016-05-30
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att en mobil fritidsgårdsverksamhet kommer att vara igång på lördagar med start höstterminen 2016. Fritte och övriga fritidsgårdar i kommunen kommer då att få besök vid några tillfällen under terminen. (KS 2016-09-06, § 203)
 • Önskan om farthinder på Granitvägen och att man stänger av korsningen Granitvägen/Smaragdvägen
  Datum: 2016-06-01
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget eftersom kommunen inte ser något behov av ytterligare farthinder på Granitvägen samt ge i uppdrag till tekniska verksamheten att utreda behovet och utformningen av farthinder utanför Hälsocentralen. (KS 2016-09-06, § 204)
 • Sänk hastigheten förbi förskolan på Törnbottenvägen i Algutsrum
  Datum: 2016-06-08
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget och hänvisar till att kommunen bedömer att det i dagsläget saknas skäl för att ändra den gällande trafikföreskriften för området. När det gäller de hastighetsdämpande åtgärderna, överlämnas medborgarförslaget till Trafikverket som är väghållare för Törnbottenvägen. (KS 2016-12-06, § 258)
 • Anläggning av väg genom Bredingestrands stugområde till Klovenhalls rastplats enligt fastställd detaljplan
  Datum: 2016-07-28
  Svar: Ansökan om lantmäteriförrättning är inlämnad till lantmäteriet med framhållan om att framkomligheten till Klovenhalls rastplats och fastigheterna söder om rastplatsen är viktig. Kommunstyrelsen har vid genomgång av ärendet konstaterat att det är angeläget att tillgängligheten i området ökar samt att fler parkeringsplatser bör byggas. (KS 2017-06-01, § 133) 
 • Uppsättning av gatubelysning på Jordtorpsvägen i Algutsrum
  Datum: 2016-08-16
  Svar: Kommunstyrelsen överlämnar förslaget till Trafikverket som är väghållare för Jordtorpsvägen. (KS 2016-12-06, § 259)
 • Bygga en "kooperativ" försäljningsverksamhet tillsammans med småföretagande hantverkare i Degerhamn
  Datum: 2016-09-12
  Svar: Förslaget besvaras med att den aktuella lokalen är uthyrd. Kultur- och näringslivssektorn får i uppdrag att lösa lokalfrågan i dialog med förslagsställaren. (KS 2017-02-07, § 23) 
 • Sänk hastigheten på Törnbottenvägen
  Datum: 2016-09-20
  Medborgarförslaget tas inte upp till politiskt beslut på grund av att Trafikverket är väghållare av vägen. Förslagsställaren är underrättad.
 • Gör Dämmet i Färjestaden mer handikappsanpassat genom att asfaltera grusvägarna
  Datum: 2016-11-13
  Svar: Förslaget besvaras med att det redan en asfalterad gång- och cykelväg i anslutning till Dämmet samt att det finns en långsiktig planering för en utbyggnad av vägen norrut. (KF 2017-02-28, § 6)
 • Bygga en skatepark i Mörbylånga
  Datum: 2016-11-15
  Svar: Förslaget tas med i kultur- och näringslivssektorns fortsatta arbete med att utforma markområdena mellan Kamerala villan och Zokker samt norr om Zokker. (KF 2017-04-25, § 38)
 • Korsningen Äppelvägen - Industrigatan bör förses med filmarkering i asfalten
  Datum: 2016-11-28
  Svar: Medborgarförslaget godkänns. (KS 2017-02-07, § 24)
 • Skolan borde göra mer för att spara vatten
  Datum: 2016-12-06
  Svar: Förslaget besvaras med att alla elever har fått information om vattenbristen och tips på vattenbesparing. (KS 2017-04-04, § 67) 
 • Åtgärda parkeringsplatserna för funktionsnedsatta på hamnplan i Färjestaden
  Datum: 2016-12-15
  Svar: Medborgarförslaget godkänns. (KS 2017-04-04, § 65)
Sidan uppdaterad 19 februari 2018 Kommentera sidan